آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی فیروزکوه تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :کارخانه صنعتی در زمینی با6000متر و زیربنای اداری و سوله صنعتی 2000متر و دارای پایانکار و پروانه بهره برداری صنایع و انشعابات و محوطه سازی کامل و دارای معافیت مالیاتی میباشد
تلفن : 09123953254

آگهی فروش

نام: شهریار تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سوله صنعتی 750متر در زمینی با 1600مترو زیربنای اداری 150متر و آب و برق و گاز صنعتی و مجوز های صنعتی و پایانکار میباشد
تلفن :09123932355

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی هضشتگرد تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :زمین صنعتی 3000متر و 300متربنای اداری و دارای برق وگاز فشار قوی و دارای پروانه صنایع
تلفن :09121044952

آگهی فروش

نام: جاده آبعلی خرمدشت تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :2500متر سوله صنعتی و200امپر برق و سند شش دانگ و پایانکار صنعتی و دارای چاه آب و گاز آماده برای واگزاری می باشدفاقد پروانه های بهرهبرداری و ساخت بهداشت مواد غذایی میباشد
تلفن :09127602127

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی صفادشت تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :کارخانه صنعتی 8600متر زمین با کلیه امکانات و سوله و بنای دفتری و دیوارکشی کامل و دارای پروانه بهره برداری صنایع آماده کار برای تولیدی است
تلفن : 09121071333

آگهی فروش

نام: پاکدشت –خاتون آباد تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :کارگاه صنعتی 8000متر و بنای اداری و سالن ودفتری4500متر ، برق 200آمپرگاز صنعتی وآب ، به همراه پروانه بهره برداری صنایع ، پایانکار و سند شش دانگ آماده برای واگزاری میباشد
تلفن : 09193910028

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی نسیم شهر تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سوله صنعتی 180متر ، واحد اداری آب برق گاز پایانکارصنعتی سند شش دانگ و دارای پروانه بهره برداری صنایع
تلفن : 09121862296

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی فیروزکوه تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :2000متر سوله صنعتی و بنای اداری در زمینی به مساحت 6000متر و دارای انشعابات و محوطه سازی کامل ، پایانکار ، معافیات مالیاتی و پروانه بهره برداری صنایع می باشد
تلفن : 09123953254

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی صفادشت تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :کارخانه صنعتی با 4625متر مربع و سند شش دانگ فول امکانات دارای مجوز های صنعتی و پایانکار؛ آماده کار برای تولیدی
تلفن : 09121216565

آگهی فروش

نام: کرج- جاده مخصوص تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :زمین صنعتی به مساحت 4000متر و زیربنای اداری 1000متر و 2000متر سوله فاقد پروانه بهره برداری صنایع می باشد
تلفن : 09122826300-09376929629-4820162

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی صفادشت تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :کارخانه صنعتی به مساحت 5000متر و بنا2500متر به همراه مجوزهای صنعتی و پایانکار جهت تولیدی
تلفن :09035170504

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی صفادشت تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :کارگاهی با 8600متر زمین صنعتی باکلیه امکانات به همراه دفتر اداری ، سوله صنعتی و ، دیوارکشی و دارای پروانه بهره برداری پایانکار صنعتی آماده کار برای تولیدی.
تلفن : 09121071333

آگهی فروش

نام: کمالشهر –کرج تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سالن صنعتی 1100متر وبنای دفتری 850مترو دارای جواز صنایع و مجوزهای بهداشتی صنایع غذایی
تلفن : 09121210469

آگهی فروش

نام: کرج –جاده آتشگاه تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :زمینی دارای کاربری صنعتی و آب و برق صنعتی و2800مترسوله آماده واگذاری جهت کار تولیدی
تلفن : 09366188809-02632558625

آگهی فروش

نام: کیلومتر17جاده مخصوص کرج تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :زمین صنعتی 15000متر و 2سوله هرکدام 3000متر و بنای اداری و نگهبانی 300متر فاقد پروانه بهره برداری میباشد
تلفن : 44983300-09121191770

آگهی فروش

نام: برجاده خاوران –منطقه صنعتی تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :زمین بدون جواز و مجوزصنعتی 8000مترو سوله صنعتی 3000متر بنای اداری 110متر و با کلیه امکانات صنعتی
تلفن : 09303263285

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی شمس آباد تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سوله با پروانه بهره برداری صنعتی 850متروبنای اداری250متردارای سندشش دانگ آب برق گاز تلفن و جواز تجهیزات پزشکی
تلفن : 88830965-09124283275

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی شماره یک (نرسیده به فیروزکوه) تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :بلوار باکری –بلوار حکیمی-خیابان حافظ شرقی-نبش خیابان لاله14-محل سابق شرکت کوهین فرش
کارگاه با کاربری صنعتی با پروانه بهره برداری صنایع، مساحت 80/1135و عرصه ملک متعلق به سازمان جنگلهاو مراتع کشور ودر اجاره بانک می باشد
تلفن :02166484137

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی علی دره(شهرک صنعتی شماره 2) تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :خیابان بایزیدبسطامی محل سابق شرکت آریاسویا
کارگاه با پروانه بهره برداری صنایع، کاربری صنعتی به مساحت 5594متر و نیمه ساز و فاقد پایانکار
تلفن : 02166366590

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی شمس اباد تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :بلوار ابن سینا – نبش غربی خیابان63پلاک 1383محل سابق کارخانه کی رخ دشت
کارخانه با با پروانه بهره برداری صنایع، کاربری صنعتی با6180مترمربع آماده برای واگذاری
تلفن : 02188923040

صفحه5 از18

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.