لجور در کیهان لجور در پیام ساختمان مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی پایان کار سوله و کارگاه لکه های صنعتی تیرچه فلزی با جان باز و بدون جوش

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی

شرکت لجور گروپ پیشرو و نوآور اخذ مجوز کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،اخذ جواز، مجوز، پایان کار صنعتی از شهرداری،  اخذ موافقت اصولی تولیدی،  پروانه بهره برداری،جواز تاسیس ،مجوز محیط زیست، استاندارد، جهاد، شهرداری، بهین یاب و سامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحدهای تولیدی علامت استاندارد ثبت برند مشاوره صنعتی محیط زیست

پایان کار سوله و کارگاه

اخذ مجوز کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،اخذ جواز، مجوز، پایان کار صنعتی از شهرداری،  اخذ موافقت اصولی تولیدی،  پروانه بهره برداری،جواز تاسیس ،مجوز محیط زیست، استاندارد، جهاد، شهرداری، بهین یاب و سامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحدهای تولیدی علامت استاندارد ثبت برند مشاوره صنعتی محیط زیست

لکه های صنعتی

لزوم  ساماندهی و تبدیل نواحی و مناطق صنعتی به شهرک های صنعتی مصوب نواحی و لکه های صنعتی در استان تهران به مرور زمان و طی بی نظمی های اداری خصوصا شهرداری و فرمانداری و نبود

تیرچه فلزی با جان باز و بدون جوش

لزوم  ساماندهی و تبدیل نواحی و مناطق صنعتی به شهرک های صنعتی مصوب نواحی و لکه های صنعتی در استان تهران به مرور زمان و طی بی نظمی های اداری خصوصا شهرداری و فرمانداری و نبودقوانین و مقررات محیط زیست

قانون هوای پاک
 
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396/5/11 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 83/40382 مورخ 1396/5/18 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
 

 تبصره 1 -در مناطقی که فاقد شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی می باشند واحدهای مشمول رده های ) 2 ( ، ) 8 ( ، ) 1 ) ، ) 3 ) و ) 0 ) می توانند با رعایت حداقل فواصل از مراکز و اماکن به شرح جدول پیوست شماره ) 2 ) در سایر مکانهای صنعتی تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر ) درخصوص رده های » 2 » و » 8 » خارج از محدوده شهر ( و روستا استقرار یابند . تبصره 2 -واحدهای کشاورزی مشمول رده های ) 2 ( ، ) 8 ( ، ) 1 ( ، ) 3 ) و ) 0 ) می توانند با رعایت فواصال باه شرح جدول پیوست شماره ) 2 ) در خارج از شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی و یا در داخل مجتمع های تخصصای و مجتمع های تولیدی کشاورزی مستقر شوند . رده 5 -محل پیشنهادی جهت استقرار واحدهای این رده در خارج از محدوده شهر و روستا با توجه به فرآیناد تولیاد ، توپوگرافی منطقه ، شرایط اقلیمی ، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست ، جهت بادهای غالب ، جهاات توساعه شاهری و سایر مالحظات زیست محیطی ، به صورت موردی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان به شرح جدول پیوست شماره ) 1 ) و براساس دستورالعملی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر مای گاردد ماورد بررسای کارشناسی و اعالم نظر قرار می گیرد . تبصره 8 -استقرار صنایع در اراضی مستعد کشاورزی منطبق با قوانین و مقررات ، مستلزم کسب موافقت وزارت جهااد کشاورزی می باش

منطقه بندی ایران برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی : براساس طرح کالبدی ملی و منطقه ای ایران موضوع مصوبه مورخ 23/12/1853 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ، کشور به ده منطقه به شرح جدول پیوست شماره ) 1 ) » پیوست تصویب نامه هیئت وزیران « تایید شده است تقسیم گردیده است . ماده 2 -واحدهای صنعتی و تولید به شرح زیر طبقه بندی می شوند : 1 -غذایی 2 -نساجی 8 -چرم 1 -سلو لزی 3 -فلزی 0 -کانی غیرفلزی 5 -شیمیایی 3 -دارویی 9 -برق و الکترونیک 12 -کشاورزی 11 -ماشین سازی 12 -نوین ) نانو و بیوتکنولوژی ( 18 -نفت و گاز و پتروشیمی 11 -بازیافت ماده 8 -صنایع براساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسایل زیست محیطی در گروههای ذکر شده در ماده ) 2 ) این تصویب نامه در رده هایی با مشخصات زیر قرار می گیرند : رده 1 -واحدهای این رده مجاز می باشند تا در کاربری های صنعتی یا کارگاهی داخل شهرها و روستاها یاا مکانهاای صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند . رده های 2 و 8 -واحدهای این رده ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و مکانهای صانعتی در خاارج از محادوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری ها به شرح جدول پیوست شماره ) 2 ) که به مهر » پیوست تصویب نامه هیئت وزیران « تایید شده است استقرار یابند . رده ها 1 و 3 و 0 -واحدهای این رده ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و یا مکانهای صنعتی مصوب تعیین شاده در خارج از حریم مصوب شهر و خارج از محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربر هاا باه شرح جدول پیوست شماره ) 2 ) استقرار یابند
 

 برخی از واحد های تولیدی غذایی که رده زیست محیطی آن در گروه نیمه آلوده و می بایست در شهرک های صنعتی مستقر شوند 

1301- واحد تولید آب میوه و کنستانتره

1302-  واحد نانوایی صنعتی بیش از 3000 تن در سال

1303-  واحد تولید دوغ بدون گاز

1304-  واحد تولید کمپوت و کنسرو میوه و سبزیجات و انواع مربا

1305-  واحد تولید پتکین از پوست مرکبات

1306-   واحد تولید نشاسته ،گلوگز ، مالتوز ، لاکتوز ، لولز و سوربیتول

1307-   واحد نمک کوبی ( آسیاب نمک )

1308-   واحد صنعتی تولید سرکه

1309-  واحد تولید فرآورده های گوشتی با شستشووبدون کشتار(سوسیس و کالباس)

1310-  واحد ذرت خشک کنی همراه با تاسیسات انباروسیلو

1311-  واحد خشک کردن غلات

1312-  واحد تولید لیزین (اسیدهای آمینه)تا ضرفیت 6000تن در سال

1313-  واحد تولید پودر پنیر

1314-  واحد تغلیظ آب پنیر

1315-  واحد تولید لبنیات و شیر پاستوریزه تا 6000 تن در سال

1316-  واحد تولید و عمل آوری فرآورده های دریایی

1317-  واحد تولید قند مایع تا ظرفیت 6000تن در سال

1318-  واحد تولید آبلیمو و آبغوره

1319-  واحد تولید و بسته بندی و انجماد بال و پای مرغ و آلایش آن

 

برخی از واحد های صنعتی در گروه نساجی که در داخل شعاع 120 کیلومتری امکان فعالیت ندارند

2401- واحد رنگرزی گیاهی بیش از 1000 تن در سال

2402-  واحد تولید موکت و فرش ماشینی با رنگرزی

2403-  واحد تولید برزنت با زنگرزی

2404-  واحد پشم شویی

2405-  واحد ریسندگی و بافندگی با شستشو ، رنگرزی و چاپ و تکمیل

2406- واحد رنگرزی ، چاپ و تکمیل پارچه ( به صورت واحد مستقل )

2407-  واحد  پتو بافی با رنگرزی

2408-  واحد حوله بافی با رنگرزی

2409-  واحد تولید نخ کاموا با رنگرزی

2410-  واحد ریسندگی نخ آکرولیک با رنگرزی و استفاده از نخ آماده

2411-  واحد حلاجی و ریسندگی پشم بیش از 600 تن در سال

2412- واحد حلاجی و ریسندگی و تولید انواع نخ (مواد مصنوعی،ابریشمی ،پنبه)بیش از 600 تن

2413- واحد تولید پر بهداشتی

2414-  واحد تولید  کارخانجات پنبه پاک کنی

2415-  واحد تولید نوار بهداشتی و پوشک بچه

2416-  واحد تولید لایی و موکت

2417- واحد موکت بافی با رنگرزی

  نگارش شرکت حامی صنعت لَجوَر   سعید باقری  88923040

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.

حامی صنعت لجور