پروانه ی بهره برداری وزارت بهداشت

تعریفی درمورد پروانه بهره برداری

پروانه ی بهره برداری وزارت بهداشت به مجوز و توافقنامه ای  گفته می شود که وزارت بهداشت و درمان (سازمان غذا و دارو)

برای فعالیت تولیدی پس از صادرشدن پروانهتولید از مراجعین صلاحیت دار مانند سازمان صنعت و معدن ،تجارت (سازمان صنایع)،

سازمان جهاد کشاورزی ، وزارت سازمانتعاون(اداره کار)، مجموعه مشاغل حرفه ای، اتحادیهها و ......صدور می گردد و

در حقیقت پروانه بهره برداری بهداشت جوازی است که تمامی موارد بهداشتی درراستای سلامتمحصولات را درنظر داشته و به

ان می پردازد.

 

پروانهبهره برداری بهداشت هم به صورت حقیقی و هم به صورت حقوقی صادر می شود.

دراصل پروانه بهره برداری بهداشت هم به صورت حقیقی و هم به صورت حقوقی فقط برای نام تجاری محصول صادر می گردد

برای شرکت و نه برای نام حقیقی اشخاصصادرنمیشود.

نکته : پروانه بهره برداری بهداشت در کل موافقت نامه ای است که محصولاتی که لازم  به بررسی بهداشتی هستند باید قبل

از تولیدمجوز را دریافت نمایند .

مدارک لازم برای دریافت  پروانه بهره برداری بهداشت: ( برای افراد حقیقی و حقوقی)

 1. - تمامی مدارک مرتبط به  شرکت مانند اساسنامه ،شرکت نامه، تقاضانامه، اظهارنامه و...
 2. -تمامی  مدارک مربوط به هویت افراد مانند کارت ملی ، شناسنامه ، پایان خدمت
 3. - تمامی مدارک اعضاء هیئت مدیره ، مدیرعامل و  امضاء کنندگان مجاز

  مراحل دریافت  پروانه بهره برداری بهداشت  بشرح ذیل میباشد :

  بعدازآنکه مجوز تولید دریافت شد باید به معاونت بهداشتی یا شبکه بهداشت یا سازمان غذا و دارو مراجعه نمودو مدارک

  لازم که  دربالا اشاره شد را به کارشناس مربوطهتحویل داد. بعدازبررسی اسناد و مدارک توسط بازرس ،باید از محل تولید

  تجهیزات خط تولید دیدن فرماید درصورت عدممشکل کامل بورت تمام مدارک ومناسب بودنموقعیت مکانی تمامی مدارک

  را به کمیسیون می فرستند. ولی معمولا چندین بار بازرسی برای برطرف کردن نواقصصورت می گیرد.

  نکته:  پروانه بهره برداری بهداشت پس از تائید کارشناس، صادر می شود.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.