پروانه بهره برداری به انگلیسی

پروانه بهره برداری به انگلیسی چه معنی دارد؟

پروانه بهره برداری به انگلیسی چه کلمه ای می شود؟

معنای پروانه بهره برداری به انگلیسی چه می شود؟

ترجمه پروانه بهره برداری به انگلیسی ؟

ترجمه واژه پروانه بهره برداری به انگلیسی می شود Operation license

در این عبارت license معنی پروانه یا جواز را دارد و Operation معنی بهره برداری یا عملکرد.

پروانه بهره برداری به انگلیسی

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.