پروانه بهره برداری وزارت بهداشت

مدارك لازم برای صدور پروانه بهره برداري:‌

 1.  تقاضای كتبي به معاونت غذا و دارو يا شبكه بهداشت و درمان
 2.  پروانه بهره برداري اداره صنايع و يا سازمان صنايع جهاد كشاورزي
 3.  اصل پروانه تاسيس و بهره برداري وزارت بهداشت براي متقاضيان دارنده این پروانه.
 4.  تكميل فرم شماره 1 ( فرم پرسشنامه درخواست بهره برداري توسط مدير كارخانه )
 5.  فرم شماره ۲( فرم گزارش بازديد كارشناسي ) و تكميل بندهاي ۱و۳
 6.  نقشه كامل ساختمان در مقياس ۲۰۰/۱ و پلان و موقعيت
 7.  اساسنامه ، اظهار نامه ، آگهي تاسيس ( روزنامه )آخرين تغييرات هيات مديره براي واحدهايي كه بصورت شركت تاسيس شده اند .
 8.  فيش بانكي به مبلغ ۵۶۶۰۰۰۰ ريال به حساب شماره ۲۱۷۳۳۱۹۰۱۲۰۰۶ به نام معاونت غذا ودارو
 9. در مورد متقاضيان اصلاح پروانه بهره برداري مبلغ فيش بانكي ۹۴۰۰۰۰ريال مي باشد كه به حساب فوق واريز مي گردد .

لازم به یادآوری است برای صدور شناسه نظارت کارگاهی مبلغ ۱۸۸۰۰۰۰ ریال ، جهت تمدید شناسه نظارت کارگاهی مبلغ ۵۶۰۰۰۰ ریال  و برای صدور مجوز مشاغل خانگی مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال و برای تمدید مجوز مشاغل خانگی مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۳۳۱۹۰۱۱۰۰۸ واریز می گردد .

 

 

آشنائی با پروانه های بهداشتی و فهرست مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه مرتبط با آن:


1-پروانه بهره برداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی

مجوزی است كه اجازه تاسیس موسسه تولیدی و بهره برداری از خط تولید آن را صادر مینماید.(به استناد ماده 7 قانون مواد خوراكی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی )
این پروانه هیچگونه مجوزی جهت عرضه محصول به بازار نمی باشد.

مدارك لازم جهت صدور پروانه بهره برداری :

 1. درخواست كتبی به معاونت غذا ودارو
 2. تصویر پشت و رو برابر اصل شده پروانه بهره برداری اداره صنایع و یا سازمان جهاد كشاورزی
 3. اصل پروانه تاسیس وزارت بهداشت برای متقاضیانی كه قبلاً این پروانه را دریافت نموده اند .
 4. تكمیل فرم وضعیت و امکانات ساختمانی واحد تولیدی
 5. فهرست لوازم و تجهیزات خط تولید و آزمایشگاه
 6. نقشه كامل ساختمان در مقیاس 200/1 و پلان وموقعیت ممهور به مهر نظام مهندسی
 7. اساسنامه ، اظهار نامه ، آگهی تاسیس ( روزنامه )آخرین تغییرات هیات مدیره برای واحدهایی كه بصورت شركت تاسیس شده اند .
 8. فیش بانكی به مبلغ 5660000 ریال به حساب شماره 2173319012006 بانک ملی (متن"صدور پروانه بهره برداری شركت.............."در فیش و كپی نوشته شود.)
 9. در مورد متقاضیان اصلاح پروانه بهره برداری مبلغ فیش بانكی 940000ریال می باشد كه به حساب فوق واریز می گردد .
 10. تسویه حساب هزینه های آزمایش (در صورت درخواست اصلاح پروانه)
 11.  تصویر پروانه مسئول فنی(در صورت درخواست اصلاح پروانه)
 12. اصل پروانه بهره برداری قبلی(در صورت درخواست اصلاح پروانه)

2-پروانه مسئول فنی    

پروانه ای است كه صلاحیت فرد معرفی شده توسط موسسه جهت مسئولیت فنی كارخانه پس از صدور پروانه تاسیس مورد تائید و تصویب قرار میگیرد و كلیه محصولات موسسه می بایست در حضور و با نظارت كامل وی تولید و بسته بندی گردد.

مدارك لازم برای صدور پروانه مسئول فنی

 1. نامه معرفی مسئول فنی از طرف واحد تولید
 2. تکمیل فرم تعهد و سوگند نامه مسئولین فنی
 3. تکمیل فرم تعهد و سوگند نامه موسس و سرمایه گذار
 4. تکمیل فرم پرسشنامه و تعهد مدیر عامل و مسئول فنی
 5. تكمیل فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی واحد های تولیدی صنایع غذایی و بهداشتی
 6. تصویر آخرین پروانه بهره برداری بهداشت
 7. تصویر گواهینامه موقت تحصیلی یا دانشنامه
 8. استعفاء و تسویه حساب نهایی و اصل پروانه مسئول فنی قبلی
 9. كپی شناسنامه و کارت ملی یک سری از تمام صفحات
 10. كپی كارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت
 11. پنج قطعه عكس 3×4
 12. فیش بانكی به مبلغ 560000ریال به 2173319011008 بانک ملی (متن"صدور پروانه مسئول فنی شركت.............."در فیش و كپی نوشته شود.)


3-پروانه ساخت

مجوزی است كه بر اساس مواد 7و8و9 قانون مواد خوراكی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه 1347 و آئین نامه های اجرایی مربوطه صادر شده و به موسسه اجازه میدهد تا فرآورده مورد نظر خود را مطابق مشخصات ارائه و تائید شده به بازار ارائه نماید .

 

مدارك مورد نیاز برای صدور یا تمدید پروانه ساخت :

 1. تقاضای كتبی به معاونت غذا ودارو
 2. تكمیل فرم سه برگی درخواست صدوریا تمدید پروانه ساخت توسط مسئول فنی بصورت کامل و تایپ شده
 3. تصویر پروانه بهره برداری بهداشتی
 4. تصویر پروانه مسئول فنی
 5. نمونه لیبل و برچسب محصول مطابق با ضوابط و مقررات سازمان غذا و دارو
 6.  تکمیل فرم تعهد نامه مقررات ماده 11مواد خوراکی
 7. فیش بانكی به مبلغ 1450000 ریال برای محصولات خوراكی ، آشامیدنی ، و یا فیش بانكی به مبلغ 1880000ریال برای محصولات آرایشی و بهداشتی (متن"صدور پروانه ساخت شركت.............."در فیش و كپی نوشته شود.) به حساب شماره 2173319011008 (مبلغ فیش برای تمدید پروانه ساخت 560000 ریال به حساب نام برده می باشد .)
 8. اصل پروانه ساخت قبلی ( در صورت تمدید )
 9. قرارداد با آْزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت ( بر ای آزمایشاتی كه آزمایشگاه كارخانه قادر به انجام آن نمی باشد.)
 10. منابع و مستندات و مجوزهای ساخت و یا ورود مواد اولیه مورد نیاز در ساخت محصول
 11. گواهی ثبت نهایی نام و نشان تجاری که می بایست تجاری به نام موسسه ( ذكر شده در پروانه بهره برداری ) دارای اعتبار و همراه با ذكر طبقه و كالای مورد نیاز باشد .
 12. تعهد نامه رفع نواقص واحد مطابق با شرایط GMP
 13. تصویر پروانه ساخت ظروف بسته بندی محصول


4-شناسه نظارت كارگاهی (صنفی)

مجوزی است که به واحد های تولیدی بومی و سنتی که دارای حداقل شرایط بهداشتی مطابق قواعد و ضوابط اعلام شده تولید هستند داده می شود .

مدارك مورد نیاز برای صدور پروانه مسئول فنی (صنفی)

 1. تکمیل فرم معرفی و تقبل مسئولیت فنی کارگاه های تولید و بسته بندی مواد غذایی
 2. تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی
 3. تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 4. تصویر پروانه مسئولین فنی قبلی و استعفانامه
 5. سوابق اشتغال
 6. تکمیل فرم تعهد و سوگند نامه مسئول فنی 
 7. دو قطعه عکس 3*4
 8. تصویر گواهینامه موقت تحصیلی یا دانشنامه
 9. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت
 10. تصویر پایان طرح نیروی انسانی یا معافیت از انجام طرح (برای رشته های مشمول طرح نیروی انسانی)
 11. واریز مبلغ 560000 ریال به حساب شماره 2173319011008 بانک ملی


مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه شناسه نظارت کارگاهی (صنفی)

 1. درخواست کتبی متقاضی برای صدور پروانه تاسیس و بهره برداری کارگاهی و شناسه نظارت بهداشتی
 2. تصویر برابر با اصل شده مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع دارای صلاحیت
 3. تصویر برابر با اصل شده ثبت نام تجاری از سازمان ثبت شرکت ها و مالکیت های صنفی
 4. تکمیل فرم تعهد و سوگند نامه به مدیر عامل و موسس
 5. تکمیل فرم درخواست صدور پروانه بهداشتی کارگاهی ( تاسیس و بهره برداری و شناسه نظارت تولید کارگاهی
 6. ارائه قرارداد با آزمایشگاه همکار و مجاز (در صورتیکه واحد تولیدی فاقد آزمایشگاه کنترل است )
 7. اصل شناسه نظارت بهداشتی قبلی (در صورت تمدید)
 8. فیش بانکی به مبلغ 1880000 ریال به حساب شماره 2173319011006 بانک ملی در خصوص صدور پروانه تاسیس و بهره برداری کارگاهی
 9. فیش بانکی به مبلغ 1450000 ریال به حساب شماره 2173319011008 بانک ملی در خصوص صدور پروانه شناسه نظارت بهداشتی (برای هر فرآورده بصورت جداگانه)
 10. ارائه مستندات و مجوزهای ساخت یا ورود مواد اولیه مورد نیاز در ساخت و بسته بندی محصول

 

*تبصره: در صورت تمدید پروانه شناسه نظارت بهداشتی مبلغ 560000 ریال به حساب نام برده ( 2173319011006) واریز گردد.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.