پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

صدور پروانه بهره برداری واحد تولید کننده نرم افزار به منظور فناوری اطلاعات

پس از تکمیل مدارک ومستندات مربوطه بعد از بازدید حضوری مدت زمان انجام فرآیند 10روز اداری می باشد.

 

مراحل انجام کار:

  1. پرسشنامه مربوط به این پروانه توسط متقاضی تکمیل و همراه با مدارک درخواستی مندرج در ماده3 دستورالعمل به دفتر صنایع الکتریکی و فلزی معاونت امور تولید ارائه شده و تکمیل بودن اطلاعات آن مورد بررسی اولیه قرار می گیرد. در صورت کامل بودن مدارک ارسالی، نامه درخواست متقاضی جهت دریافت پروانه ذکر شده به دبیر خانه مرکزی جهت ثبت ارجاع می‌گردد.

  2.  پس از بازدید کارشناسان از واحد و بررسی مستندات مربوط به تولیدات نرم افزاری، انطباق مشخصات کادر تولیدکننده نرم افزار، با لیست حقوق ابرازی کارکنان واحد به سازمان تامین اجتماعی و سایر مدارک ارسالی، گزارش بازدید تهیه و در صورت تایید مدیرکل صنایع الکتریکی و فلزی نسبت به صدور پروانه اقدام به عمل می آید. در صورت عدم تایید نهایی، پاسخ منفی برای متقاضی ارسال می گردد.(حداکثر دو ماه از تاریخ انقضاء)

  3.  دارنده پروانه بهره برداری می بایست در هنگام تغییر در اقامتگاه قانونی شرکت، سهامداران، مالکیت، ایجاد و افزایش شعب مراتب را سریعا به سازمان صنایع و معادن استان مربوطه اعلام و کلیه تغییرات ظهر پروانه درج شود لذا در غیر این صورت تغییرات انجام شده از نظر این وزارتخانه معتبر نخواهد بود.

مراکز ارائه فهرست:

معاونت توسعه فن آوری وتجارت الکترونیکی amarsanat.mim.gov.ir/softwareldnhk

میدان ولیعصر -بلوار کشاورز-خیابان شهیدنادری نبش کوچه حجت دوست ساختمان وزارت صنعت،معدن وتجارت

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.