مجوز تاسیس آموزشگاه زبان

دنیای ارتباطات و اطلاعات به گونه ای پیش رفته که امروزه نیاز به دانستن زبان بین المللی دنیا یعنی زبان انگلیسی به علاوه برخی زبان های پرکاربرد به شدت در زندگی افراد حس می شود. این نیاز در زندگی افرادی که کارهای مختلف در حوزه های تجارت و بین المللی هم انجام می دهند یا خیلی مسافرت خارج از کشور می روند به مراتب بیشتر هم هست.

 

تعداد افرادی که در آموزشگاه های زبان برای یادگیری ثبت نام می کنند و به دنبال انواع راه های آموزش زبان می روند گواه این مدعاست که بسیاری از اقشار جامعه به این نیاز در زندگی خود پی برده اند و این نیاز، نخستین امتیاز برای سرمایه گذاری است که می خواهد در این حوزه فعالیت کند.

 در این خصوص نقاط قوت و ضعف فراوانی وجود دارد که در سرمایه گذاری برای راه اندازی یک آموزشگاه زبان بسیار تأثیرگذارند. ما در این مقاله بر آن شده ایم که شرایط راه اندازی یک آموزشگاه خصوصی زبان را برای شما عزیزان گردآوری کنیم و شما در این زمینه آگاه کنیم.

اولین نکته مهم جهت راه اندازی یک آموزشگاه زبان، مشخص کردن حد و حدود فعالیت و تعیین مسیر مشخص راه است، نخست باید گروه سنی که می خواهید به آنها آموزش دهید را مشخص کنید چراکه شرایط مجوز و بسیاری مسائل دیگر برای گروه های سنی متفاوت است. این دسته بندی به دو گروه آموزشگاه های بزرگسال و آموزشگاه های کودک و نوجوان تقسیم می شود.

اگرچه در هر دو بخش بزرگسالان و کودکان، آموزشگاه زبان می تواند موفق باشد و یکی از سرمایه گذاری های مناسب و جذاب به شمار بیاید اما بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر راه اندازی آموزشگاه برای کودکان و نوجوانان موفق تر است، دلیل آن هم دو نکته مهم است، اولاً اینکه تعداد آموزشگاه های تخصصی که برای کودکان و نوجوانان فعالیت می کنند کافی نیست و ثانیا لزوم آموزش زبان دوم، برای کودکان نزد خانواده ها مخصوصا در دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و غالبا سعی می کنند فرزندانشان را از سنین پایین با ثبت نام در آموزشگاه مجاب به یادگیری زبان کنند.

در بخش دوم باید تعیین کنید قصد دارید ثبت برند کنید و آموزشگاه مستقل راه اندازی کنید یا می خواهید زیر نظر آموزشگاه های بزرگ به صورت شعبه وابسته وارد کار شوید.
اگر بخواهید به صورت مستقل کار کنید باید ثبت برند کنید و برخی هزینه های شروع کار را بپردازید اما درصورتی که تمایل داشته باشید شعبه ای از یک آموزشگاه معتبر را در منطقه خود راه اندازی کنید، اگرچه خلاقیت کمتری می توانید به خرج دهید اما اگر برند معتبری را برای اخذ شعبه در نظر بگیرید ریسک کار پایین و تأمین موفقیت تان بالاتر است.

بعد از تعیین دو فاکتور بالا باید مشخص کنید که دقیقا چه زبان هایی را می خواهید در آموزشگاه خود تدریس کنید؟ یعنی صرفاً زبان انگلیسی را آموزش می دهید و تک زبانه و تخصصی عمل می کنید یا زبان های رایج دیگر مثل فرانسه و ترکی استانبولی را هم در برنامه خود برای آموزش دارید؟

یکی از مسائلی که باید به آن توجه بسیاری شود تعیین استراتژی برای فعالیت و همچنین شیوه آموزش و یادگیری شاگردان است. در واقع در آموزشگاه زبان مهم ترین مسئله این است که مخاطب یا شاگرد شما نتیجه مطلوب خود را از حضور در کلاس ها بگیرد، همه کسانی که یک بار به آموزشگاه های زبان سر زده اند می دانند روش تدریس آموزگار و شیوه های آموزشی، در میزان یادگیری و انگیزه فرد بسیار تأثیر گذار است و در واقع می تواند یک فرد خنثی را به شدت به زبان علاقه مند یا اینکه دلزده کند. پس برنامه ریزی کردن درخصوص استراتژی مشخص و هماهنگی با مدرسین و نوع تدریس آنها یکی از موارد مهمی است که باید برای پیشرفت به جلو و پایا ماندن آموزشگاه تان، به آن توجه زیادی داشته باشید.

مکان تأسیس آموزشگاه هم اهمیت زیادی دارد، با در نظر گرفتن اینکه شما می خواهید یک آموزشگاه مستقل برای گروه سنی کودک و نوجوان راه اندازی کنید باید به مکان آموزشگاه بسیار دقت کنید، اول اینکه این مکان نباید در مسیر اتوبان یا اماکن خطرناک برای کودکان باشد و دوم اینکه در مناطق متوسط شهری و بالای شهر توجه خانواده ها به آموزش زبان کودکان بیشتر از محله های پایین شهر است.

مجوزهای تأسیس

راه اندازی آموزشگاه زبان نسبت به بسیاری کارهای دیگر از نظر پروسه اداری آسان تر است و چندان هزینه ای هم برای تان نخواهد داشت. در واقع برای گرفتن پروانه تأسیس آموزشگاه نیاز است فرد صاحب امتیاز دارای مدرک لیسانس باشد و سه سال سابقه تدریس در آموزش وپرورش یا تأییدیه از آموزشگاه های خصوصی دیگر داشته باشد.

سپس محل آموزشگاه را تعیین کرده و اگر در گروه سنی کودک و نوجوان باشد به آموزش وپرورش و اگر در گروه سنی بزرگسال باشد به وزارت ارشاد برای اخذ مجوز مراجعه می کنید. در نهایت با تأیید مکان آموزشگاه و پرکردن چند فرم مربوطه بین سه تا شش ماه بعد پروانه فعالیت تان صادر می شود.

شرايط موسس

ماده 13 : شخص حقيقي يا حقوقي كه پس از طـي مراحـل قـانوني اجـازه تاسـيس آموزشـگاه را
از هيات نظارت استان اخذ مي كند موسس ناميده مي شوند .
تبصره 1 : صدور پروانه تاسيس براي شاغلين دولت ( به استثناي اعضاي هيات هاي علمي دانشگاه ها و
موسسات آموزشي عالي ، پژوهشي در رشته هاي مرتبط فنـي ) و همچنـين دسـتگاه هـا ، شـركت هـا ،
موسسات و نهادها و سازمان هايي كه تمام يا بخشي از امكانات و اعتبارات دولتي را مصـرف مـي كننـد ،
مجاز نمي باشد .
تبصره 2 : درصورتي كه موسس شخصيت حقوقي غيردولتي باشد بايـد فـردي را بـه عنـوان نماينـده
حقوقي به سازمان معرفي كند .
تبصره 3 : به شـخص حقـوقي غيردولتـي درصـورتي اجـازه تاسـيس آموزشـگاه داده مـي شـود كـه
در اساسنامه آن فعاليت آموزشي ، پژوهشي و مشاوره قيد شده باشد .
ماده 14 : صدور اجازه تاسيس آموزشگاه خواهران براي آقايان و بالعكس بلامانع است .
ماده 15 : موسس (فرد حقيقي يا نماينده شخص حقوقي) بايد واجد شرايط زير باشد :
1 .تابعيت جمهوري اسلامي ايران .
2 .اعتقاد به دين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
3 .دارابودن صلاحيت اخلاقي ، سياسي ، فرهنگي و عدم وابستگي به رژيم گذشته به تشخيص هيات
نظارت استان .
4 .نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر .
5 .دارا بودن سلامت جسمي و روان .
تبصره : درصورتي كه به تشخيص پزشك معتمد سازمان ، معلوليت جسمي فـرد مـانع ايفـاي وظـايف
مربوط نباشد ، تائيد وي به عنوان موسس بلامانع است . 
6 .دارا بودن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم ( براي آقايان ) .
7 .داشتن حداقل 28 سال سن .
8 .دارا بودن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن .
9 .دارا بــودن حــداقل 2 ســال ســابقه آموزشــي ، فرهنگــي تمــام وقــت يــا 4 ســال پــاره وقــت
در موسسات و مراكز آموزشي كـه اساسـنامه يـا آئـين نامـه آن بـه تصـويب دسـتگاه هـاي دولتـي يـا
نهادهاي رسمي رسيده باشد .
تبصـره 1 : بررسـي صـلاحيت موسـس پـس از تائيـد طـرح تـوجيهي تاسـيس آموزشـگاه توسـط
هيات نظارت استان( موضوع ماده 3 اين دستورالعمل) انجام خواهد شد .
تبصــره 2 : درصــورت تغييــر يــا فــوت نماينــده شــخص حقــوقي ، نماينــده جديــد نيــز ميبايســت
تمامي شرايط فوق را دارا باشد .
تبصره 3 : ادامه فعاليت آموزشگاه هايي كه قبل از تاريخ تصويب اصلاحيه ايـن دسـتورالعمل براسـاس
ضوابط و مقررات مربوط تاسيس شده اند بلامانع است .
تبصره 4 : نخبگان شامل : برگزيدگان جشنواره هاي كارآفريني ملي ، برگزيدگان مسابقات ملي مهارت
(ملي- بين المللي) ، برگزيدگان جشنواره خوارزمي ، دارندگان الواح درجه يك تـا سـه از سـوي شـوراي
ارزشيابي هنرمندان و يا كساني كه داراي قابليت ها ويژه اي هستند به تشـخيص هيـات نظـارت اسـتان
از شمول بندهاي 7 ، 8 و 9 ماده 15 مستثني مي باشد .
ماده 16 : درصورت فوت يا زايل شدن صلاحيت موسس (شخص حقيقي)يا انحلال شخص حقوقي،
ضمن توقف ثبت نام كارآموز جديد ، ادامه كار آموزشگاه صرفاتاپايان دوره آموزشي داير با مسئوليت مدير
آموزشگاه ونظارت هيات نظارت استان بارعايت شرايط زير مجاز است :
الف - درصورت فوت موسس حقيقي ، تامين هزينـه دوره هـاي آموزشـي بـه عهـده وارث يـا وراث
مي باشد.
ب – درصورت زايل شدن صلاحيت موسس وي اجازه حضور درآموزشگاه را نداشته و موظـف اسـت
كليه تعهدات و هزينه هاي اجراي دوره هاي آموزشي را پرداخت و تسويه نمايد .
ج – چنانچه موسس شخص حقوقي باشد ، نماينده حقوقي آن موظف است با هماهنگي مدير تسـويه
موسسه (شخص حقوقي) كليه هزينه هاي دوره هاي آموزشي را پرداخت نمايد .
د – درصورت زايل شدن صلاحيت نماينده موسس حقوقي ، موسس موظف است ظرف مدت يك هفته
نسبت به معرفي فردواجدشرايط مطابق ماده 12 دستورالعمل اقدام نمايد.درغيراينصـورت ضـمن توقـف
ثبــت نــام كارآموزجديد،ادامــه كارآموزشــگاه صــرفاَتاپايان دوره آموزشــي دايــر بامســئوليت كامــل
مديرمجازخواهدبود.
تبصره :درصورت فـوت موسـس (شـخص حقيقـي) يـا انحـلال شـخص حقـوقي، مـدير آموزشـگاه
موظف است ظرف مدت يك هفته موضوع را به هيات نظارت استان گزارش نمايد .
مـاده 17 : درصـورت فـوت يـا زايـل شـدن صـلاحيت موسـس (شـخص حقيقـي) يـا انحـلال
شخص حقوقي، انتقال و واگذاري پروانه تاسيس آموزشگاه با رعايت شرايط زير امكان پذير مي باشد:
الف) در صورت فوت موسس حقيقي چنانچه يكي از وراث ، واجد شرايط ماده 15 اين آئين نامه باشـد
بارعايت بند (الف) مـاده 16 انتقـال پروانـه تاسـيس بـه وي پـس از تنظـيم رضـايت نامـه سـايروراث
دردفاتراسنادرسمي بلامانع است در غير اين صورت وراث مي توانند نسبت به انتقال منافع و حقوق مادي
و معنوي آموزشگاه به فرد داراي شرايط ماده 15 اين آئين نامه اقدام نمايند .
ب) درصورت انحلال شخص حقوقي بارعايت بند ج ماده 16 انتقال پروانـه آموزشـگاه بـه فـرد داراي
شرايط ماده 15 اين دستورالعمل توسط نماينده قانوني شخص حقوقي بلامانع است .
ج) درصــورت ازكارافتــادگي موســس بــه تشــخيص پزشــك معتمــد هيــات نظــارت اســتان ،
انتقال پروانه تاسيس آموزشگاه به فرد داراي شرايط ماده 15 اين دستورالعمل بلامانع مي باشد .
تبصره : درصورت زايل شدن صلاحيت موسس (شخص حقوقي)وتائيدلغوپروانه تاسيس توسط هيـات
نظارت مركزي ويامراجع قضايي ذيصلاح ، پروانه تاسيس آموزشگاه بارعايت بند(ب) ماده 16 باطل شـده
وقابل واگذاري يا انتقال به غير نخواهد بود .
ماده 18 : وظايف و اختيارات موسس به شرح ذيل است : 
1 .درخواسـت صـدور پروانـه تاسـيس آموزشـگاه و ارائـه مـدارك لازم (موضـوع مـواد 6 ، 7 و 8
اين دستورالعمل) و طي تشريفات قانوني مطابق اين دستورالعمل.
2 .معرفي مكان و محل مناسب كه از لحاظ ايمني ، بهداشتي ، تجهيزاتي و وسايل لازم مـورد تائيـد
هيات نظارت استان باشد.
3 .اخذ مجوز قبل از هرگونه تغيير محل ساختمان آموزشگاه از هيات نظارت استان .
4 .ارائه گواهي تائيد موقعيت انتظامي محل آموزشگاه از مراجع ذيصلاح نيروي انتظامي (اداره اماكن) .
5 .پيشنهاد يـك يـا چنـد نـام مناسـب بـراي آموزشـگاه بـه هيـات نظـارت اسـتان جهـت تائيـد
يكي از آنها بارعايت موازين ماده 52 اين دستورالعمل.
6 .معرفي مدير واجد شرايط براي آموزشگاه به هيات نظارت استان( جهت تائيد و صدور ابلاغ ).
7 .تائيد صلاحيت نيروهاي شاغل در آموزشگاه ( كاركنان اداري،خـدماتي و مربـي ) براسـاس مفـاد
اين دستورالعمل و ضوابط ابلاغي هيات نظارت مركزي و ارسال اسامي اين افراد طي فهرستي بـه هيـات
نظارت استان.
تبصره 1 : چنانچه عدم صلاحيت عمومي هر يك از كاركنان اداري و خدماتي ومربـي آموزشـگاه توسـط
هيات نظارت استان بصورت قطعي احراز و به موسس ابلاغ شود ، موسس موظف است ظرف 1 ماه نسبت
به تعيين فرد جايگزين اقدام كند (مدير و مربي تابع ضوابط و شرايط مربوط خواهند بود) .
تبصره 2 : اشتغال به كار اتباع بيگانه در آموزشگاه منوط به داشتن كارت اقامت و نيز اجازه اشـتغال بـه
كار براساس قوانين و مقررات مربوط است .
8 .درخواســت درجــه بنــدي آموزشــگاه (اعتبارســنجي) و يــا تمديــد آن مطــابق ضــوابط و
مقررات مربوط كه به تصويب هيات نظارت مركزي رسيده است .
9 .همكاري با مدير آموزشگاه در حسن اجراي مقررات و بخشنامه هاي سازمان .
10 .نظارت عاليه بر حسن جريان كلي آموزشگاه .
11 .نظارت بر حسن انجام وظايف توسط مدير آموزشگاه . 
12 .اقـدام بموقـع و رفـع نارسـايي هـا و حـل مشـكلات در حـدود وظـايف منـدرج در ايـن مـاده
كه توسط هيات نظارت استان به موسس ابلاغ مي شود .
13 .ارائه درخواست تمديد پروانه تاسيس آموزشگاه حداقل 4 ماه قبل از اتمـام مـدت اعتبـار آن بـه
هيات نظارت استان.
14 .عقد قراردادكار وپرداخت حقوق ومزايـاي مـدير و مربيـان و سـاير كاركنـان حسـب مـاده 10
وتبصره131 ماده الحاقي به ماده7 قانون كار (مطابق نمون برگ پيوست)وبـراي نيروهـاي پـاره وقـت در
قالب تبصره 2 ماده 35 قانون كار و آئين نامه اجرايي آن(مطابق نمون برگ پيوست) به نحـوي كـه مـدت
قرارداد در فاصله پايان دوره آموزشي و شروع دوره بعد قرار گيرد .

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.