جواز تاسیس آزمایشگاه

تاسيس آزمايشگاه پیش از هر اقدامی منوط به كسب موافقت اصولي و يا مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. 

اجازه تاسيس آزمايشگاه به كساني که كه داراي شرايط ذيل می باشند داده مي شود:

 

 • تابعيت جمهوري اسلامي ايران 

 • نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر

 • دارا بودن يكي از مدارك معین زیر:

  *دكتراي تخصصي آسيب شناسي باليني وتشريحي (يا هردو) 

  *دكتراي تخصصي علوم آزمايشگاهي

  *دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي

  *دكتراي تخصصي تك رشته اي علوم آزمايشگاهي

  *تبصره 1: نهادها و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند به شرطي مي توانند تقاضاي تاسيس آزمايشگاه نمايند كه داراي مجوز قانوني، اجازه تاسيس موسسات پزشكي قيد باشد 

  *تبصره 2: به موسس ازمايشگاه بيش از يك پروانه تاسيس داده نمي شود

  *تبصره 3: احراز صلاحيت موسس يا موسسين برطبق شرايط ذکر شده بر عهده كميسيون قانوني مصرح در ماده 20 است.

  *تبصره 4: در موارديكه موسس آزمايشگاه يك نفر باشد و شخص مزبور فوت کند وراث او مي توانند با ارائه گواهي تسليم حصر وراثت و معرفي يك نفر بعنوان مسئول فني واجد شرايط دريافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخواست صدور پروانه مسئوليت فني موقت نمايند. اعتبار اين پروانه به مدت 2 سال خواهد بود. وارث مكلف است ظرف مهلت يادشده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفي شخص و يا اشخاص واجد شرايط قانوني دريافت پروانه بعنوان موسس جديد اقدام نماید در غير اينصورت موسسه تعطيل خواهد گشت.

 • انتقال پروانه تاسيس به غير توسط موسس ممنوع می باشد مگر با موافقت كميسيون قانوني ماده 20 ضمناً براي افرادي كه يكبار پروانه تاسيس گرفته باشند و به هر دلیلی به شخص يا اشخاص واجد شرايط ديگري واگذار كرده باشند براي بار دوم پروانه تاسيس صادر نخواهد گردید. اما با رعايت ساير مقررات، پروانه تاسيس يك آزمايشگاه را مي توان به آنها منتقل کرد. 

 • درمانگاه ها مي توانند با افزايش بخش آزمايشگاه به پروانه تاسيس مركز مذكور و با معرفي مسئول فني واجد شرايط به دانشگاه ها و موافقت كميسيون قانوني در اين رشته فعاليت کنند. 

 • كميسيون قانوني با رعايت قوانين مصوب و مفاد اين آيين نامه اقدام به بررسي و صدور پروانه خواهد بود.


مدارک لازم برای تاسيس آزمايشگاه هاي تشخيص طبي:

 • فتوكپي برگ اول شناسنامه
 • دو قطعه عكس 4*3
 • تصوير دانشنامه دكترا يا تائيديه تحصيلي و يا تصوير گواهينامه تخصصی
 • تصوير ارزشنامه تحصيلات خارجي و تائيديه دال بر باليني بودن مدارك فارغ التحصيلي خارج از كشور 
 • تصوير پروانه دائم علوم آزمايشگاهي
 • تصوير مدارك مربوط به وضعيت خدمات نيروي انساني
 • تصوير پروانه مطب معتبر برای متخصصين آسيب شناسي باليني و تشريحي مربوط به شهر مورد درخواست   
 • تصوير كارت نظام آزمايشگاهي (پشت و رو)
 • گواهي كار و گواهي عدم نياز از محل كار دولتي در غير ساعات اداري (برای شاغلين ) بصورت كاملا صريح 
 • ارائه تعهد محضري مبني بر عدم اشتغال در ساعات قبول مسئوليت فنی
 • تائیديه سازمان نظام پزشكي( جهت گواهي عدم سوء پيشينه انتظامي، كه معرفي نامه آن توسط اداره امور آزمايشگاه ها به سازمان نظام پزشكي صادر می شود.)
 • حكم استخدام رسمي براي كاركنان 
 • گواهي عدم سوءپيشينه كيفري برای غير كارمندان ( معرفي نامه  توسط اداره امور آزمايشگاهها به نيروي انتظامي صادر ميگردد.)
 • تصوير پروانه تاسيس بيمارستان و يا تائيديه آن و معرفي مسئول فني آزمايشگاه توسط مسئول فني بيمارستان 
 • تصوير پروانه تاسيس درمانگاه و معرفي مسئول فني واجد شرايط برای افزايش بخش آزمايشگاه به درمانگاه خصوصي توسط مسئول فني درمانگاه
 • تصوير پروانه تاسيس درمانگاه هاي غير انتفاعي و يا تائيديه آن و  معرفي مسئول فني واجد شرايط 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.