پروانه بهره برداری پتروشیمی

صدور پروانه بهره برداري

قصد : به وجود آوردن وحدت رويه و هماهنگ سازي صدور پروانه بهره برداري قسمت توليد با رويكردهاي نوین صنعتي.

تعاريف : تمامی واحدهاي صنعتي كه اقدامات لازم جهت نصب ماشين آلات خط توليد، تامين نيروي انساني مورد نياز و توليد آزمايشي را انجام داده اند چه از جواز تاسيس يا اعلاميه تاسيس برخوردار باشند یا خیر با انجام اين امرالکار مي‌توانند پروانه بهره برداري اخذ نمایند.

مدت زمان انجام كار :براساس وضعیت متفاوت است

مراحل و تفسیر اقدامات :

 1.  تقاضای درخواست کنندگان و کامل نمودن مدارك موردنياز
  استعلام از دستگاههاي مربوطه(محيط زيست‏‏ -مركز بهداشت-كار و امور اجتماعي-اداره نظارت بر مواد غذائي و داروئي و …)
 2.  کامل نمودن پرسشنامه پروانه بهره برداري به وسیله شخص درخواست کننده
 3.  بازديد كارشناس و تعيين ظرفيت واحدو تعيين مندرجات پرسشنامه کامل شدهبه وسیله شخص درخواست کننده
 4.  پرداخت هزينه تمبر پروانه بهره برداري موضوع ماده 46 قانون ماليات هاي مستقيم
 5.  صدور پروانه بهره برداري

صدور پروانه بهره برداري طبق ماده 13 فصل سوم قانون نوع جلوگيري از آلودگي هوا مورخ 27/02/1374 موكول به تاييد محیط استقرار با رعايت قوانین و اولویت های سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد

تبصره: زمان بهره برداري به معنی تاريخ صدور پروانه بهره برداري می باشد

مدارك لازمه:

 1.  فرم پرسشنامه پروانه بهره برداري
 2.  عکس شناسنامه برای درخواست کنندگان حقيقي
 3.  تصوير تمامی اسناد شركت برای اشخاص حقوقي
 4.  اسناد مالكيت زمين محیط استقرار يا اجاره نامه و اقرار نامه رسمي جهت محیط هاي اجاره ای
 5.  توافق استانداري برای واحد هاي مستقر در شهرك هاي صنعتي حسين آباد – محمود آباد و دولت آباد منوط بر رعايت نواحی صنعتي مجاز
 6.  توافق ادارات كل محيط زيست بهداشت و كار و امور اجتماعي برای تمامی واحدها .
 7.  توافق استاندارد برای واحد هاي دربرگیرنده ی استاندارد اجباري
 8.  توافق معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي برای واحدهاي مواد غذائي ، داروئي و بهداشتي

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.