پروانه بهره برداری تجهیزات پزشکی

دراین فایل می توانید علاوه بر شناخت پروانه های بهداشتی لیست مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه مربوطه را نیز رویت فرمائید.

پروانه بهره برداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی

مجوزی است كه با رجوع به ماده 7 قانون مواد خوراكی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه 1347 و آئین نامه های اجرائی مربوطه مجال می دهد تا موسسه تولیدیاحداث شود و از خط تولیدبهره برداری به عمل آید. این پروانه هیچ نوع مجوزی برای عرضه محصول به بازار تلقی نمی شود.

برای اطلاعات بیشتر و شرایط اخذ مجوز لینک زیر را دانلود فرمائید.

http://fda.tbzmed.ac.ir/uploads/User/48/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%20%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2.pdf

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.