پروانه بهره برداری هتل و تاسیسات گردشگری

شرایط عمومی و مقررات صادر شدن پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری

 

1 -پروانه بهره برداري صدور یافته به منظور هر واحد تاسيسات گردشگري شامل کلیه فعالیت های آن واحد است. اگر هر یک از فعالیت های مرتبط به اشخاص دیگر واگذار گردد ، مسئوليت اداره صحیح آنها فقط به دارنده جواز مرتبط می باشد.

2 -کلیه تقاضاکنندگان تاسيسات گردشگری باید حداقل يک ماه قبل از تمام شدن مدت اعتبار پروانه بهره برداری اقدام به تمديد پروانه نمایند. در صورتی که مدت اعتبار پروانه بهره برداری منقضی شود و تقاضادهنده به تعهدات مرتبط عمل نکند، به منظور ادامه فعاليت با ممانعت روبرو می شود.

3 -هنگامی که تقاضادهنده پروانه بهره برداری یک فرد حقوقی باشد، باید در اساسنامه آن، حوزه خدمات گردشگری (بر اساس دستور کار ابلاغی ثبت فعاليت شركت های گردشگري) تعیین شده باشد.

4 -با توجه به مشاع بودن مالكيت تأسيسات گردشگري، شخص مالک مسئولیت دارد فردی که شرايط لازم را دارا می باشد به عنوان نماينده رسمی معرفی نمایند و پروانه بهره برداری فقط به اسم او صادر می گردد. در صورتی که بین ذي نفعان اختلاف عقیده به وجود بیاید و نماينده ذي صالح مشخص نشود، پروانه بهره برداری صدور و تمديد نمی شود.

5 -منتقل کردن پروانه بهره برداری تأسيسات گردشگري در صورتی که تقاضاکننده تازه از شرايط موردنیاز برخوردار باشد باشد به توافق سازمان بستگی دارد.

6 -اگر واحد گردشگری بدون جواز باشد و يا بدون علت موجهی سه ماه کار نکرده باشد و تعطيل باشد، پروانه بهره برداری آن رأساً از طرف سازمان لغو می شود.

http://www.ichto.ir/Portals/0/pdf/ta.pdf

 

 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.