پروانه بهره برداری هتل و تاسیسات گردشگری

شرایط عمومی و مقررات صدور پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری

 

1 -پروانه بهره برداري صادر شده براي هر واحد تاسيسات گردشگري در برگیرنده تمامی کارهای آن واحد مي باشد. درصورت واگذاري هر کدام از کارهای مزبوطه به افراد غير، مسئوليت حسن اداره آنها تنها با دارنده مجوز است.

2 -تمامی متقاضيان تاسيسات گردشگري بایستی دست کم يک ماه پیش از پایان مدت اعتبار پروانه بهره برداري نسبت به تمديدپروانه اقدام کنند. چنانچه انقضاي مدت اعتبار پروانه بهره برداري و عدم ايفاي تعهدات مربوط از جانب متقاضي از ادامه فعاليت واحد ممانعت به عمل می آید.

3 -هرزمان متقاضي پروانه بهره برداري شخص حقوقي باشد، بايستی در اساسنامه آن، زمينه خدمات گردشگري (با عنایت به دستورکار ابلاغی ثبت فعاليت شركت هاي گردشگري) مشخص شده باشد.

4 -با وجود مشاع بودن مالكيت تأسيسات گردشگري، مالكين وظیفه دارند شخص واجد شرايط را به عنوان نماينده رسمي معرفي کنند و پروانه بهره برداري تنها به نام وي صادر می شود. اگر میان ذي نفعان اختلاف نظزی پیش آید و نماينده ذي صالح معرفی نگردد،پروانه بهره برداري صادر و تمديد نمی گردد.

5 -انتقال پروانه بهره برداري تأسيسات گردشگري اگر متقاضی جدید دارای شرايط لازم باشد بستگی به موافقت سازمان دارد.

6 -در صورتی که واحد گردشگري بی مجوز و يا دلیل موجهی سه ماه فعالیت نداشته باشد و تعطيل باشد، پروانه بهره برداري آن رأساً از جانب سازمان لغو می گردد.

http://www.ichto.ir/Portals/0/pdf/ta.pdf

 

 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.