مجوز تاسیس استخر

سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران درجلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۶۴ با توجه به پیشنهادشماره ۲۶۵۸۴/۱۷ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۶۳ سازمان تربیت بدنی مصوب ۱۳۵۰ ، آئیننامه اجرایی تاسیس استخرهای شنا رادین شکل تصویب نمودند:

 

هدف :

احداث تاسیسات ورزش شنای لازم کشور توسط سرمایه گذاریهای قسمت  خصوصی و امداد دولتی به جهت آموزش ،گسترش وتعمیم ورزشهای آبی وبهره مندی از تاثیرات این ورزشها برای برقراری سلامتی و نشاط و به وجود آوردن آمادگیهای بدنی و مداوای معلولیتهای جسمی .

مجوز تاسیس استخر

 

ماده ۱- استخرهای شناوری موضوع این آئیننامه از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی بر اساس اصول ومفاد مندرج دراین آئیننامه تاسیس میگردد.

ماده ۲- درخواست دهندگان  احداث وتاسیس استخر بایستی درخواست  خود را به ادارات کل تربیت بدنی استانها بفرستند.

ماده ۳- اداره تربیت بدنی استان بعد از گرفتن این تقاضانامه فرم و پرسشنامه مربوطه ربه آن شخص خواهد داد و موافقت خویش را با قبولی طرح توجیهی مشمول مسائل فنی ،ساختمانی ،تشکیلاتی ومالی ، آموزشی وبهداشتی در خصوص استخر اعلام می دارد (برابرفرم شماره ۱).

ماده ۴- درخواست دهنده وظیفه دارد در زمان مشخص شده درموافقتنامه (حداکثرسه ماه )فرم تقاضا وپرسشنامه پر شده و  طرح توجیهی مورد نظر را به اداره تربیت بدنی استان تحویل دهد.

ماده ۵- اداره تربیت بدنی استان بعد از ارزیابی تقاضانامه "پرسشنامه و طرح مربوطه نظر خود را  باپرونده به سازمان برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران برای ارزیابی نهایی و صدور موافقت اصولی فرستاده، سازمان تربیت بدنی بعد ازصدور موافقت اصولی مطابق با فرم شماره ۲رونوشت آن را به مراکزی که شرایط  واگذاری زمین را دارند و همچنین سازمانهای آب وبرق منطقه ای محل می فرستد.

ماده ۶- شهرداریها،سازمان زمین شهری وسازمان حج و اوقاف و امور خیریه بایستی  زمین مناسب را در محل توسط  فروش با قیمت منطقه ای ، اجاره و یا دیگر نکات حقوقی مربوطه در صورت نیاز به دارندگان موافقت اصولی واگذار نمایند.

تبصره ۱- موافقت اصولی تبیین  شده برای اخذ مجوز ساختمان و تهیه مصالح ساختمانی و تاسیساتی (در شرایطی که احتیاج به معرفی وتایید ارگانها باشد )از اعتبار برخوردار میباشد به علاوه درصورت لزوم سازمان یا ادارات تربیت بدنی درخواست دهندگان را برای اخذ وام ساختمانی بدون ضمامن به یکی از بانکها معرفی می نماید.

تبصره ۲- طریقه پراکندگی استخرها وتعیین منطقه وشهرمورد نظر به وسیله سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود.

ماده ۷- گیرنده موافقت اصولی وظیفه دارد  در مدت 6 ماه اقدامات اساسی برای پیاده شدن طرح را انجام دهد و  اداره تربیت بدنی استان را از اقدامات انجام شده مطلع سازد و همچنین هرسه ماه یکبار گزارش روند عملیات طرح را به اداره نامبرده اعلام بدارد.شایان ذکر است در صورتیکه بعد از شش ماه از مدت مشخص شده این اقدامات انجام نشود موافقتنامه باطل و فاقد درجه اعتبار خواهد شد و هیچگونه ارزش قانونی نخواهدداشت .

تبصره - در صورتی که عملیات طرح بخوبی ارتقا یابد موافقت اصولی صادره متولی ازشش ماه مدت مشخص شده قابل تمدید میباشد.

ماده ۸- پروانه بهره برداری از استخر بعد از پایان یافتن طرح و پایان عملیات مطابق باضوابط و مقررات مربوطه به شکل مجزا  صادرخواهدشد و پیش از صدور این پروانه بهره برداری از استخ تحت هیچ شرایطی میسر نخواهد بود.

ماده ۹- ادارات تربیت بدنی استانها درمرحله صدورپروانه بهره برداری بر اساس ضوابط خود در حیطه اعزام مربی و ناجیان غریق موردنیاز استخرها همکاری لازم را خواهند داشت.

ماده ۱۰- درخواست دهندگان قادرند اگر مایل باشند برای تهیه نقشه های ساختمانی و مشاورت دراجرای طرح ازدفتر فنی ومهندسی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تقاضای کمک بنمایند.

ماده ۱۱- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر طریقه تاسیس واداره استخرهای احداثی نظارت کامل داشته و کنترل لازم رابعمل خواهدآورد.

ماده ۱۲- استخرهای تاسیس شده تحت هیچ شرایطی قابل تبدیل به مراکز دیگر نمی باشد.

ماده ۱۳- موسسین احداث وتاسیس استخرهای دربرگیرنده این آئین نامه تا زمانی که تحت نظارت سازمان تربیت بدنی بوده وقوانین ومقررات مربوطه به احداث وبهره برداری را رعایت نمایند برای اداره استخر و فعالیت وبهره برداری ازآن برخوردار از صلاحیت بوده و در صورتی که علیرغم این مساله اقدام نمایند سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران می تواند موارد زیر را در مورد آنان اجراءنماید:

الف - دراختیارگرفتن تمامی متصرفات مالک اعم ازعرصه واعیان ، تاسیسات و وسایل موردنیازاستخروپرداخت قیمت آنهابراساس مقررات مربوطه بعد از مجزا ساختن کمکهای واگذار شده دولت .

ب - سلب مدیریت ازموسسین ومدیران تعیین شده ازسمت آنان با قراردادن مدیرانی با انتخاب از سوی سازمان .

ج - گرفتن اختیاربهره برداری تا احرازصلاحیت دوباره.

تبصره - انجام مفاد بندهای الف وب وج این ماده به وسیله سازمان تربیت بدنی در شرایطی مجاز خواهدبود که مراتب در زمان صدور موافقت نامه اصولی و همچنین پروانه بهر ه برداری با ذینفع شرط گردد.

ماده ۱۴- هرنوع تغییرات بعدی درطرح ارائه شده منوط به ارزیابی اداره کل تربیت بدنی استان و موافقت سازمان تربیت بدنی خواهدبود.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.