اخذ جواز تاسیس چقدر زمان می برد؟

 جواز تاسیس چیست ؟

به مجوزی که اشخاص حقوقی یا حقیقی به منظور شروع یک فعالیت تولیدی – اقتصادی اخذ می کنند جواز تاسیس گفته می شود. از طریق جواز تاسیس برای فردی که آن را دریافت کرده است، مجوزی صادر می شود که می تواند در یکی از شهرک های صنعتی که در جواز تاسیس تعیین شده است به تولید محصولی بپردازد که این مورد نیز در جواز تاسیس ذکر شده است. مرجع صادرکننده جواز طبق نوع فعالیت با یکدیگر فرق دارند و ثابت نمی باشد. به طور مثال اگر نوع فعالیت تولید محصولات کشاورزی باشد باید از وزارت جهاد کشاورزی اقدام به درخواست جواز تاسیس نماید و سپس از همانجا جواز را دریافت کند.

مراجع صادر کننده جواز تاسیس شامل کدام وزارتخانه یا سازمان ها می باشد؟

طبق نوع فعالیت اقتصادی شخص حقیقی یا حقوقی، مرجع صدور جواز تاسیس با یکدیگر متفاوت می باشد. به منظور کسب مجوز بیشتر فعالیت های صنعتی، مرجع صادر کننده وزارت صنعت معدن تجارت می باشد ولی سایر مراکز و وزارتخانه ها مانند سازمان میراث فرهنگی در حوزه گردشگری و صنایع دستی، وزارت کشور در بخش NGO ها و احزاب نیز از مراجع صادر کننده مجوز می باشند. همچنین وزارت جهاد کشاورزی در بخش تولیدات و صنایع کشاورزی و غذایی و وزارت کار و تعاون در حوزه کارآفرینی و مشاغل خانگی جواز تاسیس را طبق قوانین و ضوابط موجود صادر می نمایند.

زمان لازم برای اخذ جواز تاسیس چقدر است؟

به طور معمول مدت زمان موردنیاز برای اخذ جوار تاسیس بر اساس سازمان و مرجع صادر کننده با یکدیگر متفاوت می باشد. مدت زمان حدودی به منظور دریافت جواز تاسیس از طرف وزارت صنعت و معدن و تجارت بین ۱۴ روز الی ۱ ماه است. مدت تقریبی به منظور گرفتن مجوز از سمت وزارت جهاد کشاورزی بین ۲ ماه تا ۴ ماه برآورد می شود. همچنین به منظور اخذ جواز تاسیس از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم زمانی بین ۲ تا ۳ ماه برآورد می شود.

تاریخ به روزرسانی:98/01/17

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.