تمدید پروانه بهره برداری

راهنمای فرآیند تمدید پروانه بهره برداری معدن

 

1- درخواست تمديد پروانه بهره برداري معدن به وسیله بهره بردار یا متقاضی بعد از سال اول و يک سال قبل از پایان مهلت اعتبار پروانه بهره برداري بر اساس مفاد ماده 26 آئين نامه اجرايي قانون معادن

2- ارائه طرح تمدید پروانه بهره برداری برای دوره مورد نظر از زمان انقضای پروانه

3- یک نسخه تصویر پروانه بهره برداری و مدارک شناسایی هویت

4- ارائه قرارداد مسئول فنی معدن

5- تعدیل تضمین حقوق دولتی

6- اخذ استعلام مبنی بر نداشتن بدهی معوق حقوق دولتی

7- فیش واریز هزینه تمدید پروانه به حساب اعلام شده از سوی سازمان استان

8- ارائه اصل پروانه جهت ظهر نویسی

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.