پروانه بهره برداری و جوازتاسیس صادره وزارت صمت

پروانه بهره برداری،جوازتاسیس صادره نشان از سرمایه گذاری جدید نیست

بخش سرمایه‌گذاری در برنامه های توسعه‌ای نشان دهنده طرح‌های بوجود آمده می باشد. رسیدگی به آمار بیان گردیده از نحوه صادر شدن پروانه‌های بهره‌برداری و مجوزهای تاسیس صادر شده در مدت زمان تحقیق بیان کننده این مطلب می باشد که در این محدوده زمانی با وجود اینکه پیش‌بینی سرمایه‌گذاری صنعتی با بیشتر از 26 درصد رشد مواجه گردیده است؛ ولی سرمایه‌گذاری واقعی در قسمت های گوناگون صنعتی با کاهش ۵/ ۵۴ درصدی مواجه بوده است.

پروانه بهره برداری و جوازتاسیس غذذایی و فلزی بیشترین صنایع سرمایه‌پذیرمیباشد

ارقام بیان گردیده نشان می دهد که کل پروانه‌های بهره‌برداری صادر گردیده در این مدت زمان که مورد بررسی قرار گرفته اند، حداکثر سرمایه تحقق یافته با بیشتر از ۳۹ هزار میلیارد ریال مختص بخش صنعتی «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» می باشد که تقریبا شامل ۳/ ۳۱ درصد از سرمایه‌گذاری کل کشور می گردد. از طرف دیگر، بالاترین میزان اشتغال زایی به بخش محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها با ۴ هزار و ۲۷۳ نفر شغل اختصاص یافته است. بر اساس آمار وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، میانگین سرمایه‌گذاری به منظور تشکیل یک بخش در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها، ۳/ ۱۴۴میلیارد ریال می باشد؛ همچنین کل پروانه‌های بهره‌برداری صدور یافته برای این بخش نیز برابر با ۲۷۳ فقره می باشد. بر اساس آمار بیان شده ، صنایع دلپذیر که در ردیف بعدی برای سرمایه‌گذاران قرار دارد گروه «تولید فلزات اساسی» با سرمایه ۱۱ هزار و ۸۵۴ میلیارد ریال می باشد، همچنین کلیه پروانه‌های بهره‌برداری صدور یافته برای این گروه ۶۳ فقره ثبت گردیده است.  بیشترین مقدار سرمایه‌گذاری درج شده در پروانه‌های بهره‌برداری صدور یافته به استان تهران تعلق دارد که سهم  آن ۲۴درصدی از کل کشور می باشد. در رده بعدی پس از تهران، استان‌های آذربایجان‌شرقی، خراسان‌رضوی، اصفهان و البرز در مدت زمان بررسی شده توانستند به عنوان استان های جذاب برای سرمایه‌گذاران شناخته شوند.

لازم به ذکر است داده های بیان شده نشان می دهد که از تمامی پروانه‌های بهره‌برداری صدور یافته در این مدت زمان ۸۸۱ فقره پروانه بهره‌برداری به منظور پروژه های توسعه‌ای (پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای عبارت است از پروانه‌های صادر شده به منظور گسترش واحدهای فعال) صادر گردیده که سرمایه محقق شده به منظور این بخش با بیشتر از ۶۶  درصد رشد همراه بوده است. همچنین ۱۰۲۹ فقره پروانه ایجادی (پروانه بهره‌برداری ایجادی عبارت است از پروانه‌های صادر گردیده به منظور افتتاح واحدهای تازه صنعتی) صادر گردیده که سرمایه محقق شده به منظور این قسمت با بیشتر از ۷۳ درصد افت همراه بوده است. 

آینده سرمایه‌گذاری صنعتی

بر اساس بررسی های صورت گرفته از کل ۸ هزار و ۳۵۵ فقره مجوز تاسیس صادر شده در این مدت زمان ، بالاترین رقم به گروه «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» تعلق دارد که هزار و ۷۵ فقره جواز دریافت کرده اند و «بقیه محصولات کانی غیرفلزی» با ۹۳۳ فقره مجوز می باشد. آمار صمت بیانگر این است که بیشترین میزان پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی به گروه «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» تعلق دارد. در ردیف بعدی بخش «تولید مواد و محصولات شیمیایی»، «تولید فلزات اساسی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» و «بقیه محصولات کانی غیرفلزی» قرار گرفته است.

نگارش شرکت  لَجوَر   سعید باقری    88923040

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.