قیمت پایه حق بهره برداری شهرک ها

حق بهره برداری شهرک های صنعتی

متقاصیان محترم توجه کنید که:

1) حق بهره برداری  برخی از زمین های اعیانی و تأسیسات شهرک ها و مناطق صنعتی طبق قیمت مشخص شده از جانب کارشناسی تعیین می گردد.

2) به قیمت هایی که بابت حق بهره برداری در جدول آمده است؛ حق مرغوبیت منطقه و مکان اضافه می گردد.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.