تاریخچه صنایع

بررسی روندشکل گیری صنایع در استا ن تهران

 

اغاز روند صنعتی شدن,استان تهران تقریبا 30 درصد بخش صنعتی را به خود اختصاص داده است هرچند اتخاذ خط ومشی تمرکز زدایی صنعتی, از سال 1346 به بعد منجمله :قانون ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران (گزارش 628م مورخ 18/2/1346 وزارت اقتصاد) و دوم تاسیس شهرک های صنعتی در کشور (شهرک صنعتی البرز 134وکرمانشاهان .رشت وکاوه در( استا ن مرکزی )1350 و معافیتهای مالیاتی صنعتی(مصوب 29/03/1348موضوع ماده 98 مالیاتهای مستقیم ) نتوانست به کنترل خود جوش وبی رویه صنعت در استان تهران وبخصوص در ناحیه غرب گردد.

 

تقریبا در همه کشورهای صنعتی وخصوصا در حال توسعه, همه کلان شهرها وشهرهای مهم, سهم قابل توجه از درامد ملی را تولید می کنند :مکزیکو سیتی با 14 درصد از کل جمعیت کشور مکزیک, 34 درصد درامد ملی را تولید می کند و در سال 1976هم ,46 درصد ازکلیه فروش های تجاری مکزیک و52 درصد از سهم تولید به مکزیکو سیتی, اختصاص داشته است . شانگهای با در دست داشتن 1.2 درصد از کل جمعیت چین, 12.5 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص مید هد. کراچی پاکستان 42 درصد, ارزش افزوده صنعتی کشور, و 50درصد ذخیره بانکی را به خود اختصاص داده است. درهند تمرکز فوق العاده صنایع در شهر های متروپلتین هند نظیر کلکته ,دهلی وبمبئی, با توجه به بروز مشکلات بسیار ,چون آلودگی, فقروزاغه نشینی و نابرابری های صنعتی که برای اقتصاد و حاکمیت کشور وجود دارد تمرکز ,ورشد صنعت ,ادامه دارد.

 

د ر کره جنوبی تا اوخر دهه 1960 حدود40 درصد صنایع و کارخانه ها و نیروی کار, در ناحپه مترویلتین شهر پوسان وسئول بوده به طوری که در سال 1990 در این ناحیه به 48.5% صنایع کل کشور کره جنوبی متمرکزگردید.

 

به طور کلی 4 عامل, زمینه را برای تمرکز صنعت در استان تهران در دهه 40, بوجود آورد 1 اتکاء به نفت 2ضعف بخش خصوصی صنعتی ایران 3 تمرکز شدید بورکراسی دولتی 4 وابستگی شدید بورژوازی ایران به کشورهای پیشرفته بیگانه سرمایه داری که موجب, اتخاذ خط ومشی جایگزینی واردات در ایران و بواسطه آن ,تمرکز صنعت در استان تهران ومرکزی ,به طور همزمان, در بازار صنایع مصرفی وهم قلب وکانون بازار ملی شد. در سال 1346 ,استان تهرا ن ومرکزی (اراک)74.6 درصد کل بازار فروش ایران را به عهده داشتند.در سال 1342 حدود 34 درصد از کارگاهای بخش خصوصی در تهران واستان مرکزی (اراک)وجود داشته ,وبخش دولتی هم 28درصد ازکارگاهایش را به این مناطق انتقال داد.

 

یکی از دلایل رشد صنعت در استان تهران والبرز, افزایش صنایع کوچک, با کمتر از ده نفرکارکن پس از انقلاب می باشد .به طوری که از سال 1363تا سال 1372 تعداد صنایع کوچک دو برابر شد ودر سال 1373 تعداد شاغلین 75% در بخش صنایع کوچک مشغول بکار بوده اند.برای مثال تا سال 1375 فقط در زمینه صنایع فلزی 500 واحد صنعتی در محور تهران ,کرج –شهریار مستقر گردیده اند. که دارای کمتر از ده نفر کارکن وتنها مجوز پنج واحدصنعتی آنها قبل از انقلاب صادر گردیده است .

 

درسال 1353 سهم کارگاههای استا ن تهران 34.6درصد از کل کشور بود. که با استمرار این رشد در سال 1345به رشد 40.3 درصدو در سال 1355 به رشد 45.3 درصد رسید.پس ازانقلاب, تمرکزصنعت دراستان تهران, سال 1363 اختصاص 38.4

 

درصد کارگاههای بزرگ صنعتی کشورو39 درصد شاغلان بوده است . و به عنوان یک قطب صنعتی مهم از سایرنواحی کشو ر قرار گرفت ودر پایان ,وجود زمینه های جغرافیایی ودسترسی و ارتباطی برای توسعه روز افزون پتانسیل ویزه ایی برای تمرکز بیشتر صنایع در محور غرب در مقایسه با سایر محورهای شمالی و شرقی وجنوبی تهران پدید اورده ودر نتیجه ,محور تهران کرج -قزوین و تهران ,شهریار ومحورهای غرب استان تهران دارای رشد فزاینده ایی در آ ینده خواهد داشت. و در واقع روند حاکم اقتصادی, همحنان به استفاده از مزایای منطقه مترو پلتین ادامه خواهد داشت.

 

تاریخچه پروانه های صنعتی در استان تهران

 

بعد از انقلاب اسلامی با تصویب هیئت وزیران واحدهای صنعتی که قبل از 22بهمن 1357 بدون مجوز صنعتی فعالیت داشته اند با در دست داشتن, مدارک استمرار فعالیت , و اشتغال ,شامل بیمه ,دارا یی ,قبض برق,, کارت شناسایی که به عنوان پروانه تاسیس بود,صادر میشد .که حندین نوبت هم تا 30/6/64 تمدید گردیدواین واحد های صنعتی براحتی تحت پوشش وزارت صنایع ومعادن قرارگرفتند. توجیه وزارت صنایع هم این بود که, بدلیل خریداری ماشین آلات وهزینه های مربوط به سرمایه گذاری وفعال این بودن این واحدها, باید مورد حمایت قرار بگیرند.

 

طبق آخرین آمار ,درسال 1362تعداد 221 فقره کارت شناسایی صادر, که این رقم تا سال 1364 به 426 فقره افزایش یافت. پس از توقف صدور کارتهای شناسایی به مدت دو سال, مجددا از سال 1367 تا سال 1373 به رقم 626 فقره در استان تهران افزایش یافت .صدور 626 فقره کارت شناسایی صادره از سال1367 تاسال 1373 , موید این نکته هست, که قانون ممنوعیت شعاع 120 کیلومتری تهران در سال 1346 و مصوبه بعد ازانقلاب هییئت وزیران وتمدد ان تا مورخ30/6/64 نقض و نادیده گرفته شده است. براساس اخرین امارتا پایان سال 1378 جمعا تعداد 5466 فقره کارت شناسایی صادر گردیده است .(اداره کل صنایع استان تهران1378)

 

لازم به ذکر است که تعداد زیادی از واحدهای صنعتی بزرگ, با پرسنل بیش از یکصد نفر ,نظیر کارخانه ای سوپا (1373) وسها (1362)ومجتمع صنعتی ماموت (1373)وکارخانه های سوپر اکتیو (1373) نیز با دریافت کارت شناسایی وگواهی فعالیت در محور غرب ا ستقرار یافتند

 

از سال 1368 گواهی فعالیت صنعتی نیز مطرح شد وبدین ترتیب واحدهای صنعتی که بعداز تاریخ 30/6/64 بدون مجوز مشغول بکار بوده اند ولو ان کارگاه در داخل شعاع 120 کیلومتری تهران دایر و فعال بوده اند, گواهی فعالیت صادر گردیده است . که با پروانه تاسیس, ارزشی یکسان داشت از ابتدای سال 1368 تا پایان فروردین1375 تعداد 3375 واحد صنعتی در استان تهران گواهی فعالیت صنعتی دریافت نموده اند.همچنین در نه ماهه اول سال 1374 طبق آخرین آمارتعداد 1064 گواهی فعال در استان تهران صادر گردید. همچنین در سال 1366 وزارت سابق جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی)برای روستا های اطراف تهران از هیئت وزیران کسب مجوز نمود که برای انان صنایع روستایی ایجاد نمایید واقدام به صدور مجوزهای صنعتی نمود.طبق آخرین آمار تا پایان سال 1378 جمعا ,تعداد 6604 فقره گواهی فعالیت در استان تهران صادر گردید.(اداره کل صنایع استان تهران1378)

 

لیست واحد های تولیدی از سال 1306 به بعد:

 

واحدتولیدی تاریخ تاسیس واحدتولیدی تاریخ تاسیس واحدتولیدی تاریخ تاسیس
کارخانه برق تهران 1306 ایران ناسیونال 1341 کارخانه قند شازند اراک 1341
لوازم خانگ ربوط بهی ارج 1340 ذوب اهن اصفهان 1346 کارخانه های ازمایش 1345
کارخانه سیمان ری 1312 کارخانه شیر پاستوریزه تهران 1336 لوازم خانگی سب 1342
کارخانه دخانیات 1310 کارخانه مقدم (نظراباد) 1337 سیمان ابیک 1352
کارخانه چیت سازی 1317 کارخانه کفش ملی 1336 گوشت زیاران 1354
کارخانه تصفیه مس غنی اباد 1316 کارخانه کفش وین 1340 کشت وصنعت نظر اباد 1354
کارخانه شیشه وبلور سازی 1318 کفش بلا 1341 تولید خوراک طیور 1352
کارخانه روغن نباتی ورامین 1317 لاستیک سازی جنرال تایر ایران 1343 ماشین سازی اراک 1347
کارخانه شیمیایی امین آباد 1320 صنایع الکتریکی والکترونیکی شهاب 1341 کارخانه ایرالکو اراک 1346
کارخانه واگن پارس 1353 کارخانه هپکو 1351 نورد الومینیوم اراک 1351
کمباین سازی اراک 1353 صنایع لبنی اراک 1355 کارخانه آونگان اراک 1352
کابل سازی ایران 1344 کابل سازی تک اراک 1346 کارخانه رنگ روناس اراک 1351

تعاریف پروانه های صنعتی

 

اعلاميه تاسيس :

 

مجوز اوليه جهت احداث واحد جدید تاسیس صنعتي از سال 1346 به بعد صادره وزارت اقتصاد بوده ;كه از تيرماه سال1374 طی مصوبه وزارت صنایع ومعادن به شماره ..... جواز تاسيس جايگزين آن گرديده .و برای شهرک های اشتهارد ;فیروز کوه ;چرمشهروسالاریه که خارج شعاع 120 کیلومتری تهران و برای برخی از صنا یع خاص هایتک صادر می گردد

 

موافقت اصولی :

 

واحد های تولیدی صنعتی که تا قبل از مصوبه هیئت وزیران سال 1346 جهت احداث واحد خود در داخل یا خارج شعاع 120 کیلومتری تهران به وزارت اقتصاد مراجعه نموده اند موفق به اخذ موافقت اصولی شده اند

 

پروانه بهره برداري :

 

واحدهای صنعتی که پس از تداوم تولیدانبوه یک یا چند محصول موفق به اخذ پروانه بهره برداري شده اند;ارسما“ با مجوز مشغول بكار میشدند که طبق بخشنامه کلیه پروانه های صادره قبلی پس از تداوم تولید یک یا چند محصول موفق به اخذ پروانه بهره برداری می شوند

 

پروانه تاسیس :

 

واحدهای دارنده موافقت اصولی که دارای 85٪ پیشرفت فیزیکی در احداث ساختمان و نصب ماشین‌آلات بوده و امکان تولید ا زمایشی را داشته‌اند، موفق به اخذ پروانه تاسیس می‌شده‌اند. و از سال 1372 از مراحل احداث واحد صنعتي حذف گرديد است

 

كارت شناسايي :

 

واحدهاي توليدي فعال مستقر در محدوده 120 كيلومتري تهران كه فاقد پروانه يا مجوز صنعتي باشند بشرط آنكه زمان شروع بهره برداري ویا سوابق فعالیت آنها قبل از تاريخ 30/6/64 باشد .صادر گردیده وتا تاریخ 1373 هم ادامه داشته است

 

گواهي فعاليت صنعتي :

 

واحدهاي توليدي مستقر در محدوده 120 كيلومتري تهران كه از تاریخ 30/6/64 به بعد فعال بوده وتا تاریخ 1381 هم به واحد های دارای شرایط واگذار گردیده است ‚در محدوده تهران فقط براي واحدهاي طراحي و مهندسي ‚ طراحي و مونتاژ ماشين آلات مكانيكي و الكترونيكي ‚ واحدهاي تحقيقاتي آزمايشگاهي ‚ صنايع الكترونيكي ‚ غذايي و تبديلي كشاورزي و دامي ‚ مواد اوليه دارويي ‚ اپتيك ‚ فيلمهاي عكاسي و راديولوژي ‚ قالبسازي و قطعه سازي و ساير قطعات بتوني ‚ بازيافت ضايعات و زباله هاي شهري بوده گواهي فعالیت صنعتی تا تا ریخ 1381 صادر شده است .

 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.