قوانین صنعتی

لکه های صنعتی

لزوم  ساماندهی و تبدیل نواحی و مناطق صنعتی به شهرک های صنعتی مصوب نواحی و لکه های صنعتی در استان تهران به مرور زمان و طی بی نظمی های اداری خصوصا شهرداری و فرمانداری و نبود

مطالعه بیشتر...

ثبت برند و علائم تجاری

ثبت برند و علائم تجاری                                                                                                            

 

 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.