مقالات

قوانین و مقررات محیط زیست

قانون هوای پاک
 
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396/5/11 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 83/40382 مورخ 1396/5/18 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
 

 تبصره 1 -در مناطقی که فاقد شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی می باشند واحدهای مشمول رده های ) 2 ( ، ) 8 ( ، ) 1 ) ، ) 3 ) و ) 0 ) می توانند با رعایت حداقل فواصل از مراکز و اماکن به شرح جدول پیوست شماره ) 2 ) در سایر مکانهای صنعتی تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر ) درخصوص رده های » 2 » و » 8 » خارج از محدوده شهر ( و روستا استقرار یابند . تبصره 2 -واحدهای کشاورزی مشمول رده های ) 2 ( ، ) 8 ( ، ) 1 ( ، ) 3 ) و ) 0 ) می توانند با رعایت فواصال باه شرح جدول پیوست شماره ) 2 ) در خارج از شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی و یا در داخل مجتمع های تخصصای و مجتمع های تولیدی کشاورزی مستقر شوند . رده 5 -محل پیشنهادی جهت استقرار واحدهای این رده در خارج از محدوده شهر و روستا با توجه به فرآیناد تولیاد ، توپوگرافی منطقه ، شرایط اقلیمی ، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست ، جهت بادهای غالب ، جهاات توساعه شاهری و سایر مالحظات زیست محیطی ، به صورت موردی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان به شرح جدول پیوست شماره ) 1 ) و براساس دستورالعملی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر مای گاردد ماورد بررسای کارشناسی و اعالم نظر قرار می گیرد . تبصره 8 -استقرار صنایع در اراضی مستعد کشاورزی منطبق با قوانین و مقررات ، مستلزم کسب موافقت وزارت جهااد کشاورزی می باش

منطقه بندی ایران برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی : براساس طرح کالبدی ملی و منطقه ای ایران موضوع مصوبه مورخ 23/12/1853 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ، کشور به ده منطقه به شرح جدول پیوست شماره ) 1 ) » پیوست تصویب نامه هیئت وزیران « تایید شده است تقسیم گردیده است . ماده 2 -واحدهای صنعتی و تولید به شرح زیر طبقه بندی می شوند : 1 -غذایی 2 -نساجی 8 -چرم 1 -سلو لزی 3 -فلزی 0 -کانی غیرفلزی 5 -شیمیایی 3 -دارویی 9 -برق و الکترونیک 12 -کشاورزی 11 -ماشین سازی 12 -نوین ) نانو و بیوتکنولوژی ( 18 -نفت و گاز و پتروشیمی 11 -بازیافت ماده 8 -صنایع براساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسایل زیست محیطی در گروههای ذکر شده در ماده ) 2 ) این تصویب نامه در رده هایی با مشخصات زیر قرار می گیرند : رده 1 -واحدهای این رده مجاز می باشند تا در کاربری های صنعتی یا کارگاهی داخل شهرها و روستاها یاا مکانهاای صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند . رده های 2 و 8 -واحدهای این رده ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و مکانهای صانعتی در خاارج از محادوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری ها به شرح جدول پیوست شماره ) 2 ) که به مهر » پیوست تصویب نامه هیئت وزیران « تایید شده است استقرار یابند . رده ها 1 و 3 و 0 -واحدهای این رده ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و یا مکانهای صنعتی مصوب تعیین شاده در خارج از حریم مصوب شهر و خارج از محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربر هاا باه شرح جدول پیوست شماره ) 2 ) استقرار یابند
 

 برخی از واحد های تولیدی غذایی که رده زیست محیطی آن در گروه نیمه آلوده و می بایست در شهرک های صنعتی مستقر شوند 

1301- واحد تولید آب میوه و کنستانتره

1302-  واحد نانوایی صنعتی بیش از 3000 تن در سال

1303-  واحد تولید دوغ بدون گاز

1304-  واحد تولید کمپوت و کنسرو میوه و سبزیجات و انواع مربا

1305-  واحد تولید پتکین از پوست مرکبات

1306-   واحد تولید نشاسته ،گلوگز ، مالتوز ، لاکتوز ، لولز و سوربیتول

1307-   واحد نمک کوبی ( آسیاب نمک )

1308-   واحد صنعتی تولید سرکه

1309-  واحد تولید فرآورده های گوشتی با شستشووبدون کشتار(سوسیس و کالباس)

1310-  واحد ذرت خشک کنی همراه با تاسیسات انباروسیلو

1311-  واحد خشک کردن غلات

1312-  واحد تولید لیزین (اسیدهای آمینه)تا ضرفیت 6000تن در سال

1313-  واحد تولید پودر پنیر

1314-  واحد تغلیظ آب پنیر

1315-  واحد تولید لبنیات و شیر پاستوریزه تا 6000 تن در سال

1316-  واحد تولید و عمل آوری فرآورده های دریایی

1317-  واحد تولید قند مایع تا ظرفیت 6000تن در سال

1318-  واحد تولید آبلیمو و آبغوره

1319-  واحد تولید و بسته بندی و انجماد بال و پای مرغ و آلایش آن

 

برخی از واحد های صنعتی در گروه نساجی که در داخل شعاع 120 کیلومتری امکان فعالیت ندارند

2401- واحد رنگرزی گیاهی بیش از 1000 تن در سال

2402-  واحد تولید موکت و فرش ماشینی با رنگرزی

2403-  واحد تولید برزنت با زنگرزی

2404-  واحد پشم شویی

2405-  واحد ریسندگی و بافندگی با شستشو ، رنگرزی و چاپ و تکمیل

2406- واحد رنگرزی ، چاپ و تکمیل پارچه ( به صورت واحد مستقل )

2407-  واحد  پتو بافی با رنگرزی

2408-  واحد حوله بافی با رنگرزی

2409-  واحد تولید نخ کاموا با رنگرزی

2410-  واحد ریسندگی نخ آکرولیک با رنگرزی و استفاده از نخ آماده

2411-  واحد حلاجی و ریسندگی پشم بیش از 600 تن در سال

2412- واحد حلاجی و ریسندگی و تولید انواع نخ (مواد مصنوعی،ابریشمی ،پنبه)بیش از 600 تن

2413- واحد تولید پر بهداشتی

2414-  واحد تولید  کارخانجات پنبه پاک کنی

2415-  واحد تولید نوار بهداشتی و پوشک بچه

2416-  واحد تولید لایی و موکت

2417- واحد موکت بافی با رنگرزی

  نگارش شرکت حامی صنعت لَجوَر   سعید باقری  88923040

شهرک های صنعتی استان تهران

ایجاد شهرک صنعتی چه هدفی داشت

مطالعه بیشتر...

سمت و سوی اخذ جواز، سرمایه‌گذاری و به به وجود آوردن اشتغال صنعتی رصد شد

شیوه برخورد صنعتگران در ثلث نخست

دنیای اقتصاد : سمت و سوی سرمایه‌گذاری صنعتی در ثلث نخست سال جاری بررسی گردید و بازرسی انجام شده از بخش سرمایه‌گذاری در برنامه های توسعه‌ای نشان دهنده طرح‌های بوجود آمده می باشد. رسیدگی به آمار بیان گردیده از نحوه صادر شدن پروانه‌های بهره‌برداری و مجوزهای تاسیس صادر شده در مدت زمان تحقیق بیان کننده این مطلب می باشد که در این محدوده زمانی با وجود اینکه پیش‌بینی سرمایه‌گذاری صنعتی با بیشتر از 26 درصد رشد مواجه گردیده است؛ ولی سرمایه‌گذاری واقعی در قسمت های گوناگون صنعتی با کاهش ۵/ ۵۴ درصدی مواجه بوده است.

کاهش میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این مدت زمان به گونه ای رخ داده است که طبق ارقام بیان شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شدن مجوز بهره‌برداری با رشد ۵/ ۱۶ درصدی همراه بوده است که بر اساس این شرایط می‌توان عنوان کرد که درصد بسیاری از پروژه های بهره‌برداری شده در چهار ماه منتهی به تیر ماه امسال متعلق به صنایع کوچک و متوسط که احتیاج به هزینه پایین تری داشته اند می باشد. از طرف دیگر، آمار بیان گردیده نشان دهنده پیشی گرفتن پروژه های ایجادی (نوبنگاه‌‌های صنعتی) از پروژه های توسعه‌ای در این مدت زمان می باشد.

طبق آمار بیان شده از سمت وزارت «صمت»، در نهایت ۸ هزار و ۳۵۵ فقره مجوز تاسیس در چهار ماه منتهی به تیر ماه امسال صدور یافته که در مقایسه با زمان مشابه سال پیش با بیشتر از ۲۴درصد رشد همراه بوده است. به منظور صدور مجوز تاسیس در این مدت زمان، میزان سرمایه پیش‌بینی شده  در مقایسه با سال پیش با بیشتر از ۲۶ درصد رشد همراه بوده است. ارقام اعلام گردیده نشان می دهد که سرمایه پیش‌بینی شده به منظور مجوزهای تاسیس صدور یافته بالای ۹۷۰ هزار میلیارد ریال می باشد؛ از طرف دیگر میزان اشتغال پیش‌بینی شده به منظور مجوزهای تاسیس صدوریافته مساوی است با ۲۰۰ هزار و ۹۷۲ نفر شغل. لازم به ذکر است آمار بیان گردیده نشان دهنده این می باشد که در دوران مورد بررسی قرار گرفته در نهایت هزار و ۹۱۰ فقره پروانه بهره‌برداری (۱۰۲۹فقره ایجادی و ۸۸۱ فقره توسعه‌ای) در کشور صدور یافته که در مقایسه با زمان مشابه سال پیش با افزایش ۵/ ۱۶درصدی روبرو بوده است؛ کل سرمایه اختصاص یافته به منظور این تعداد پروانه بهره‌برداری بالای ۱۲۵ هزار میلیارد ریال می باشد و به دلیل پروژه های بهره‌برداری شده، در نهایت ۳۱ هزار و ۲۹ فقره شغل در کشور به وجود آمده است.

تعداد زیادی از فعالان اقتصادی از افزایش صادر شدن پروانه‌های ایجادی در مقایسه با پروانه های توسعه‌ای نقد کرده اند. این افراد اعتقاد دارند که هم اکنون بنگاه‌های صنعتی با حداقل توان خود مشغول به فعالیت می باشند و به وجود آوردن شرایط مطلوب به منظور حداکثر بهره گیری از توان صنایع موجود می‌تواند موجب رونق این قسمت گردد و با وضعیت مذکور صادر کردن مجوز و پروانه تازه چندان کار منطقی نمی باشد. از طرف دیگر، فعالان این قسمت بر این باور می باشند که میزان هزینه مصرف گردیده به منظور به وجود آمدن واحد تازه در موقعیت فعلی به سود بنگاه‌های تولیدی نمی باشد و با سرمایه در نظر گرفته شده به منظور پروژه های تازه می‌‌توان قسمت عمده ای از بخش هایی که هم اکنون با کمترین ظرفیت در حال فعالیت می باشند را بهبود بخشید زیرا هدایت قسمت عمده ای از سرمایه‌‌های تحقق یافته به طرف بخشهای تازه، فقط موجب به وجود آمدن واحدهای نوپا می گردد و این واحدها در بازار جهانی توانایی رقابت ندارند. این در شرایطی می باشد که در صورتی که واحدهای موجود بهبود یابند و به بالاترین میزان توان تولید خود برسند به دلیل به دست آوردن تجارب خود که قبلا بدست آورده اند می توانند به بازارهای صادراتی دسترسی مطلوب تری یابند. بر اساس موارد ذکر گردیده از طرف فعالان این قسمت در حال حاضر شاید یکی کردن بخش های کوچک و متوسط و فراهم کردن سرمایه این بخش ها بیشتر از هر کار دیگر با سود همراه می باشد؛ زیرا با ادغام بعضی بخش های تولیدی کوچک شرایط به منظور رقابت واحدهای تولیدی ایجاد می گردد، همچنین موجب رشد تولید نیز می شود.

صنایع سرمایه‌پذیر

ارقام بیان گردیده نشان می دهد که کل پروانه‌های بهره‌برداری صادر گردیده در این مدت زمان که مورد بررسی قرار گرفته اند، حداکثر سرمایه تحقق یافته با بیشتر از ۳۹ هزار میلیارد ریال مختص بخش صنعتی «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» می باشد که تقریبا شامل ۳/ ۳۱ درصد از سرمایه‌گذاری کل کشور می گردد. از طرف دیگر، بالاترین میزان اشتغال زایی به بخش محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها با ۴ هزار و ۲۷۳ نفر شغل اختصاص یافته است. بر اساس آمار وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، میانگین سرمایه‌گذاری به منظور تشکیل یک بخش در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها، ۳/ ۱۴۴میلیارد ریال می باشد؛ همچنین کل پروانه‌های بهره‌برداری صدور یافته برای این بخش نیز برابر با ۲۷۳ فقره می باشد. بر اساس آمار بیان شده ، صنایع دلپذیر که در ردیف بعدی برای سرمایه‌گذاران قرار دارد گروه «تولید فلزات اساسی» با سرمایه ۱۱ هزار و ۸۵۴ میلیارد ریال می باشد، همچنین کلیه پروانه‌های بهره‌برداری صدور یافته برای این گروه ۶۳ فقره ثبت گردیده است. سومین بخشی که سرمایه‌پذیر می باشد به «بقیه محصولات کانی غیرفلزی» اختصاص یافته است. برای این بخش جمعا ۱۶۱ فقره پروانه بهره‌برداری صدور یافته و کل سرمایه به منظور این بخش برابر با ۱۱ هزار و ۵۸۸ میلیارد ریال میث باشد. در ردیف بعدی نیز گروه «کک و فرآورده‌های ایجاد شده از نفت» قرار دارد، سرمایه محقق شده به منظور این بخش بالای ۱۰ هزار میلیارد ریال می باشد و برای این گروه مجموعا ۵۸ فقره پروانه بهره‌برداری به صدور رسیده است. ولی «محصولات فلزی فابریکی» همچنین با سرمایه بالای ۸ هزار میلیارد ریال بعنوان پنجمین صنعت سرمایه‌پذیر شناخته شده است؛ لازم به ذکر است به منظور این گروه در نهایت ۱۳۲ فقره پروانه بهره‌برداری صادر گشته است. طبق آمار بیان گردیده، بیشترین مقدار سرمایه‌گذاری درج شده در پروانه‌های بهره‌برداری صدور یافته به استان تهران تعلق دارد که سهم  آن ۲۴درصدی از کل کشور می باشد. در رده بعدی پس از تهران، استان‌های آذربایجان‌شرقی، خراسان‌رضوی، اصفهان و البرز در مدت زمان بررسی شده توانستند به عنوان استان های جذاب برای سرمایه‌گذاران شناخته شوند.

لازم به ذکر است داده های بیان شده نشان می دهد که از تمامی پروانه‌های بهره‌برداری صدور یافته در این مدت زمان ۸۸۱ فقره پروانه بهره‌برداری به منظور پروژه های توسعه‌ای (پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای عبارت است از پروانه‌های صادر شده به منظور گسترش واحدهای فعال) صادر گردیده که سرمایه محقق شده به منظور این بخش با بیشتر از ۶۶  درصد رشد همراه بوده است. همچنین ۱۰۲۹ فقره پروانه ایجادی (پروانه بهره‌برداری ایجادی عبارت است از پروانه‌های صادر گردیده به منظور افتتاح واحدهای تازه صنعتی) صادر گردیده که سرمایه محقق شده به منظور این قسمت با بیشتر از ۷۳ درصد افت همراه بوده است. طبق آمار بیان گردیده نسبت پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده (ایجادی و توسعه‌ای) از نظر تعداد، سرمایه‌گذاری محقق شده و میزان اشتغال‌زایی بیانگر این می باشد که نسبت به زمان مشابه سال پیش جریان صادر شدن پروانه بهره‌برداری از نظر تعداد با رشد ۵/ ۱۶درصدی و از نظر اشتغال با رشد بالای ۳ درصد روبرو بوده است ولی از نظر سرمایه‌گذاری محقق‌شده دارای کاهش ۵/ ۵۴ درصدی بوده است. (طبق گزارش انتشار یافته، کاهش سرمایه‌گذاری در چهار ماه نخست امسال به علت صدور پروانه بهره‌برداری بخش نفت ستاره خلیج‌فارس با سرمایه‌گذاری بالای ۱۹ هزار میلیارد ریال در خرداد سال ۹۷ می باشد) طبق این گزارش، آمار بیان شده نشانگر این می باشد که میانگین سرمایه‌گذاری برای تشکیل یک واحد در این زمان ۷/ ۶۵ میلیارد ریال می باشد.

آینده سرمایه‌گذاری صنعتی

حال پرسش این است که دورنمای سرمایه‌گذاری صنعتی در این مدت زمان به چه طرفی بوده است؟ بر اساس بررسی های صورت گرفته از کل ۸ هزار و ۳۵۵ فقره مجوز تاسیس صادر شده در این مدت زمان ، بالاترین رقم به گروه «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» تعلق دارد که هزار و ۷۵ فقره جواز دریافت کرده اند و «بقیه محصولات کانی غیرفلزی» با ۹۳۳ فقره مجوز می باشد. آمار صمت بیانگر این است که بیشترین میزان پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی به گروه «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» تعلق دارد. در ردیف بعدی بخش «تولید مواد و محصولات شیمیایی»، «تولید فلزات اساسی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» و «بقیه محصولات کانی غیرفلزی» قرار گرفته است.

طبق آمار عنوان شده در کل مجوزهای صادره برای گروه «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» برابر با ۱۱۱ فقره است و سرمایه پیش‌بینی شده برای این بخش حدودا ۲۳۰ هزار میلیارد ریال است. به منظور بخش «تولید مواد و محصولات شیمیایی» همچنین ۹۳۱ فقره مجوز تاسیس صدور گردیده و سرمایه پیش‌بینی شده برای این بخش بیش از ۱۶۶ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی گردیده است. «تولید فلزات اساسی» نیز با دریافت ۲۲۰ فقره مجوز تاسیس در ردیف سوم جای گرفته است، سرمایه پیش‌بینی شده به منظور این گروه بالای ۱۲۶ هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده است. همچنین برای قسمت محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها با ۱۰۷۵ فقره مجوز تاسیس ، سرمایه بیش از ۶۷هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می شود. «بقیه محصولات کانی غیرفلزی» همچنین بیشتر از ۵۲ هزار میلیارد ریال سرمایه در نظر گرفته شده و برای این بخش نیز ۹۳۳ فقره مجوز تاسیس صدور یافته است. از طرف دیگر طبق داده های اعلام شده از تمام مجوز تاسیس صدور یافته بالاترین مجوز صادره مختص به استان‌های «سمنان، یزد، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس» می باشد. سهم استان سمنان از مجوزهای صادر شده ۸۷۳ فقره، استان یزد ۸۳۵ فقره و استان خراسان رضوی ۶۴۸ فقره، استان آذربایجان شرقی ۴۷۷ فقره و استان فارس ۴۶۸ فقره می باشد. بالاترین سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در این مدت زمان به استان کرمان اختصاص دارد. پیش بینی شده استان‌های «سمنان، آذربایجان‌شرقی، خراسان رضوی، یزد و تهران» بالاترین میزان را از لحاظ اشتغال‌زایی دارند که این موضوع به سبب جوازهای صادرشده می باشد. طبق آمار بیان گردیده سهم «منطقه ویژه اقتصادی و آزاد» از مجوزهای صدور یافته مساوی است با ۸۹ فقره که برای اجرایی کردن این تعداد طرح بالای ۹۴ هزار میلیارد ریال سرمایه پیش بینی شده است، ولی اشتغال‌زایی که برای «منطقه ویژه اقتصادی و آزاد» پیش‌بینی شده برابر با ۴ هزار و ۶۰۷ نفر شغل می باشد.

جواز تاسیس،پروانه بهره برداری چیست ؟

هر سرمایه گذار صنعتی و تولیدی جهت کسب اجازه اولیه برای راه اندازی یک واحد تولیدی در مقیاس کارگاهی در استان تهران قبل از هر گونه سرمایه گذاری، ابتدا بایستی اقدام به اخذ جواز تاسیس اولیه(موافقت اصولی اولیه) از سازمان صنعت معدن تجارت یا سازمان جهاد کشاورزی( بسته به نوع تولید) اقدام نماید

جواز تاسیس صادره می تواند در یکی از شهرک های صنعتی مصوب داخل، یا خارج شعاع 120 کیلومتری تهران منوط به قوانین و مصوبات زیست محیطی می باشد

جواز تاسیس به تولید محصول ،ظرفیت، میزان سرمایه گذاری،مرجع صادرکننده جواز ذکر شده است

لازم به ذکر است نشانی مکاتباتی در پایین جواز تاسیس صادره می تواند آدرس منزل مسکونی متقاضی باشد که به منزله محل احداث طرح نیست و محل اجرای طرح برای صنایع غذایی،دوزندگی،دانش بنیان، در قسمت بالای جواز تاسیس (یکی از شهرک های مصوب داخل شعاع تهران) بصورت کلی وسایر محصولات تولیدی، گروه فلزی،شیمیایی،برق،نساجی،و ...... غیره   در خارج شعاع 120 کیلومتری شامل سه شهرک سالاریه،فیروزکوه،اشتهارد کرج می باشد.مدت زمان صدور جوازتاسیس در صورت دریافت مدارک کامل و خوانا و قطع نبودن سایت بهین یاب وزارت صمت حدود 10 روز کاری و برای اخذ جواز تاسیس جهاد پس از احراز مدارک محل استقرار کارگاه تولیدی در صورت وجود داشتن حدود 1 ماه کاری می باشد 

اخذ پروانه بهره برداری صنعتی داخل شعاع 120 کیلومتری تهران.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران سال 1346 وزارت اقتصاد وقت،  صدور هر گونه پروانه صنعتی شامل (کارت شناسایی کارگاه، گواهی فعالیت صنعتی، پروانه بهره برداری) داخل شعاع ممنوع می باشد لذا برای دور زدن این قانون از خرید امتیاز یکی از مجوزهای ذکر شده داخل شعاع 120 کیلومتری امکان پذیر می باشد 

یادآوری مهم: مجوزهای  مذکوراز سالهای پیش در حال فعالیت صنعتی می باشند لذا دارای بدهی های مالیاتی،بیمه تامین اجتماعی ،معافیت حقوق گمرکی، تسهیلات بانکی ارزی و ریالی ،دریافت زمین از شهرک های صنعتی،ترهین در امور بانکی یا داشتن پرونده قضایی  و سایر موارد .....  می باشند. حتما قبل از هر گونه معامله از  تصفیه حساب آن اطمینان خاطر پیدا کنید یا از مشاورین صنعتی آگاه به امور  کمک بگیرید

با درخواست انتقال و تولید جدید  بروی مجوز خریداری شده  به ادارات صنایع مربوطه و پیگیری بازدید و سایر استعلام ها  منجمله محیط زیست،استاندارد ،بهداشت ،شهرداری،و سایر ادارت ....   و بازدید و گزارش کارشناسی و ثبت ماشین الات،ظرفیت سنجی،لیست مواد اولیه مصرفی،ثبت مشخصات کارگاه تولیدی .. و سایر مدارک ...... در سامانه بهین یاب  وزارت صنعت موفق به اخذ پروانه صنعتی جدید خواهید شد .مدت زمان صدور پروانه صنعتی طی مراحل موافقت با امتقال،تغییرخط تولید،سند صلح حقوقی،صدورپروانه صنعتی بنام گیرنده حدود 8 ماه کاری می باشد.

 

نگارش شرکت حامی صنعت لَجوَر    سعید باقری   88923040               www.lajvargroup.com

کارت بازرگانی چیست و نحوه اخذ آن؟

 

بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد،حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد.بر این اساس، ورود و صدور کالا برای کلیه تجار آزاد نیست و بازرگانانی می توانند مبادرت به ورود و صدور کالا کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.

صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که اصولاَ بازرگان موسسه ی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد.در مورد شرکت های تجارتی کارت بازرگانی به نام مدیر مسئول شرکت صادر می شود..

بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می نمایند باید طبق فرم های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به معامله متقابله است،یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آن ها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی بدهد.

از کاربردهای کارت بازرگانی عبارتند از:

واردات از مناطق آزاد،صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی،صدور ویزای تجاری،صدور گواهی مبدا،عضویت در اتاق بازرگانی،ارتباط با تجار خارجی ،مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان،شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی ،مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری،مبادرت به حق العمل کاری در گمرک،ثبت سفارش و ترخیص کالا

"احتراماَ به عرض خوانندگان محترم رساند شما می توانید برای صدور و یا  تمدید کارت بازرگانی با در دست داشتن مدارکی که در ذیل گفته خواهد شد،به کارشناسان مجرب ما در ثبت شرکت فکر برتر مراجعه نمایید"
کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.

شرایط دریافت کارت بازرگانی:

الف)اشخاص حقیقی:

-داشتن حداقل 21 سال تمام
-داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
-داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری
-داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
-داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی
-نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی
-نداشتن محکومیت موثر کیفری
-عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب
*اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
-داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه
-داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
-عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور

ب)اشخاص حقوقی:

-مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نمی باشند.
-مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکت ها باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر بوده و سابقه ی محکومیت موثر کیفری نداشته باشد.
-مدیران شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان های دولتی صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.
شرکت ها نیز باید دارای شرایط ذیل باشند:
عدم ورشکستگی به تقصیر،داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت(ملکی یا استیجاری)،داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:

-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
-دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)

-سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده
-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
-یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)
-اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
-ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)

تبصره:دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری،
اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه،از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.
-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
* متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
* متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
* متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
-داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است(با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف)تایید شده باشد قابل قبول است.
-ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت روئت الزامی می باشد.

-ارائه یکی از مدارک ذیل:

الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن
-ارائه ی اصل وکپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.)
-ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتند از:

-اصل و فتوکپی کارت ملی
-کپی و اصل اساسنامه ی شرکت
-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
-اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره)
-ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص)
-ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود)
-کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.
-اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت
-اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی
-اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد)
-اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.
-کد اقتصادی
-گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق
-خرید تمبر به مبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
-شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه)
-تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی
-تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط  دفترخانه
-اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل
در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا  شرایط مذکور شده است،وزارت بازرگانی می تواند نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می رساند.همچنین ،اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می توانند با ارائه مدارک به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان های بازرگانی استان ها تقاضای ابطال کارت کنند.
قابل ذکر است بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست،اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است.تمدید کارت بازرگانی با ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی:

-دو صفحه فرم کارت بازرگانی(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی "فرم د")
-در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس  شش در چهار الزامی است.
-ارائه اصل کارت بازرگانی
-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه در چهار مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)
-اصل مفاصا حساب بیمه نامه تامین اجتماعی(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذیل آن
-گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن و تمدید کارت بازرگانی در سال جاری-به آدرس مندرج کارت بازرگانی-به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
-اظهارنامه عملکرد سال های 90 و 91 و 92 و 93 به همراه 4 دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92،93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر  ارزش افزوده دوره اول سال 95
-در صورت استیجاری بودن دفتر کار،ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی است.
-در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها،ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست.
-ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست(صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی شوند)
-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی:
-ارائه اصل کارت بازرگانی
-دو صفحه فرم کارت بازرگانی(پرینت از سامانه هوشمند بازرگانی فرم د)به همراه امضاء مدیر عامل و مهر شرکت،ضمناَ در صورت تغییر مدیر عامل این فرم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضا شود)
-اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری(به آدرس دفتر مرکزی شرکت)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
-در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیر عامل دو قطعه عکس شش در چهار(جدید،تمام رخ،ساده)
-گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی درسال جاری(به آدرس مندرج کارت بازرگانی)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد
-اظهارنامه عملکرد سال های 90،91،92،93 به همراه چهاردوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92 و. 93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95،در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده ،نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ گردد.
-در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی شرکت ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامیست.
-یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت(در صورت هر گونه تغییرات)

-در صورت تغییر مدیر عامل:

الف.اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
ب.اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل جدید(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
ج.اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
متولدین سال های 1341 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
د.ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
ه.داشتن حداقل سن 23 سال تمام

- در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است:

الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت؛به آدرس مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت،برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری(در صورتیکه سند ملک مسکونی و دارای کاربری اداری است باید در اجاره نامه محضری موضوع "ملک مورد نظر جهت شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده است"قید گردد)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجازه نامه عادی به نام شرکت،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری با امضای دو شاهد ذیل آن
- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 8(الف-ب-ج)ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه  متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک هستند.
-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.
-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه درچهار مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

-شرکت تعاونی مرزنشینان
-ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
-پیله وران
-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار
-کالاهایی که صدور آن ها به تشخیص گمرک برای فروش نیست.
چند نکته:
*در مراحل پذیرش و دریافت کارت بازرگانی حضور مدیر عامل و یا نماینده ایشان به همراه معرفی نامه و لیست بیمه الزامی است.
*کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
*هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
*برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می شود.
*کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می شود.
"ثبت شرکت فکر برتر؛نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید"

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.