مقالات

پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری به مجوزی اطلاق می گردد که کلیه قسمت های صنایع و معادن کارهای لازم را اعم از فراهم نمودن زمین و تاسیسات و ایجاد ساختمان به منظور قرارگیری ماشین آلات خط تولید ، تامین نیروی انسانی و تولید آزمایشی صورت گرفته است فارغ از اینکه دارای مجوز تاسیس بوده اند یا نبوده اند. در این صورت می توانند پروانه بهره برداری دریافت نمایند.

مطالعه بیشتر...

چگونگی اخذ جواز و مجوز صنایع

جواز و مجوز صنایع

مجوز صنایع به جوازی گفته می شود  که از جانب وزارت صنایع و معادن به منظور تاسیس یک واحد تولیدی ، مونتاژ یا کارخانه به منظور سرمایه گذاری صادر می شود. اخذ مجوز صنایع با توجه به نوع محصولات از وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا جهاد کشاورزی و یا … انجام می شود. تمام  شخصیتهای حقوقی و حقیقی بدانند قبل از تاسیس واحد تولیدی باید مجوز خود را از وزارت صنایع و معادن و تجارت دریافت کنند. جواز تاسیس از تاریخ صدور به مدت یکسالل اعتبار داشته و بعد از گذشت یکسال با توجه به میزان پیشرفت قابل تمدید است و در صورت عدم اقدام از سوی متقاضی، جواز خود به خود از اعتبار خارج گردیده و باطل خواهد شد. همچنین جواز صنایع امکان انتقال به غیر را دارد.بهتر است بدانید تفاوتی بین جواز حقیقی و حقوقی وجود ندارد فقط زمانی که قصد دارید وام بالاتر از 1میلیارد دریافت کنید  اخذ جواز به شکل حقوقی باشد. ،جواز تاسیس به دو نوع الف و ب تقسیم می شود که نوع الف جوازهایی است که به فعالیتهایی که در هر استان اولویت دارند اطلاق می شود و این نوع مجوز از تسهیلات و کمکهای دولتی بیشتری برخوردار استو سایر جوازها از نوع ب می باشد.

مطالعه بیشتر...

پروانه بهره برداری و جوازتاسیس صادره وزارت صمت

پروانه بهره برداری،جوازتاسیس صادره نشان از سرمایه گذاری جدید نیست

بخش سرمایه‌گذاری در برنامه های توسعه‌ای نشان دهنده طرح‌های بوجود آمده می باشد. رسیدگی به آمار بیان گردیده از نحوه صادر شدن پروانه‌های بهره‌برداری و مجوزهای تاسیس صادر شده در مدت زمان تحقیق بیان کننده این مطلب می باشد که در این محدوده زمانی با وجود اینکه پیش‌بینی سرمایه‌گذاری صنعتی با بیشتر از 26 درصد رشد مواجه گردیده است؛ ولی سرمایه‌گذاری واقعی در قسمت های گوناگون صنعتی با کاهش ۵/ ۵۴ درصدی مواجه بوده است.

پروانه بهره برداری و جوازتاسیس غذذایی و فلزی بیشترین صنایع سرمایه‌پذیرمیباشد

ارقام بیان گردیده نشان می دهد که کل پروانه‌های بهره‌برداری صادر گردیده در این مدت زمان که مورد بررسی قرار گرفته اند، حداکثر سرمایه تحقق یافته با بیشتر از ۳۹ هزار میلیارد ریال مختص بخش صنعتی «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» می باشد که تقریبا شامل ۳/ ۳۱ درصد از سرمایه‌گذاری کل کشور می گردد. از طرف دیگر، بالاترین میزان اشتغال زایی به بخش محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها با ۴ هزار و ۲۷۳ نفر شغل اختصاص یافته است. بر اساس آمار وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، میانگین سرمایه‌گذاری به منظور تشکیل یک بخش در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها، ۳/ ۱۴۴میلیارد ریال می باشد؛ همچنین کل پروانه‌های بهره‌برداری صدور یافته برای این بخش نیز برابر با ۲۷۳ فقره می باشد. بر اساس آمار بیان شده ، صنایع دلپذیر که در ردیف بعدی برای سرمایه‌گذاران قرار دارد گروه «تولید فلزات اساسی» با سرمایه ۱۱ هزار و ۸۵۴ میلیارد ریال می باشد، همچنین کلیه پروانه‌های بهره‌برداری صدور یافته برای این گروه ۶۳ فقره ثبت گردیده است.  بیشترین مقدار سرمایه‌گذاری درج شده در پروانه‌های بهره‌برداری صدور یافته به استان تهران تعلق دارد که سهم  آن ۲۴درصدی از کل کشور می باشد. در رده بعدی پس از تهران، استان‌های آذربایجان‌شرقی، خراسان‌رضوی، اصفهان و البرز در مدت زمان بررسی شده توانستند به عنوان استان های جذاب برای سرمایه‌گذاران شناخته شوند.

لازم به ذکر است داده های بیان شده نشان می دهد که از تمامی پروانه‌های بهره‌برداری صدور یافته در این مدت زمان ۸۸۱ فقره پروانه بهره‌برداری به منظور پروژه های توسعه‌ای (پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای عبارت است از پروانه‌های صادر شده به منظور گسترش واحدهای فعال) صادر گردیده که سرمایه محقق شده به منظور این بخش با بیشتر از ۶۶  درصد رشد همراه بوده است. همچنین ۱۰۲۹ فقره پروانه ایجادی (پروانه بهره‌برداری ایجادی عبارت است از پروانه‌های صادر گردیده به منظور افتتاح واحدهای تازه صنعتی) صادر گردیده که سرمایه محقق شده به منظور این قسمت با بیشتر از ۷۳ درصد افت همراه بوده است. 

آینده سرمایه‌گذاری صنعتی

بر اساس بررسی های صورت گرفته از کل ۸ هزار و ۳۵۵ فقره مجوز تاسیس صادر شده در این مدت زمان ، بالاترین رقم به گروه «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» تعلق دارد که هزار و ۷۵ فقره جواز دریافت کرده اند و «بقیه محصولات کانی غیرفلزی» با ۹۳۳ فقره مجوز می باشد. آمار صمت بیانگر این است که بیشترین میزان پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی به گروه «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» تعلق دارد. در ردیف بعدی بخش «تولید مواد و محصولات شیمیایی»، «تولید فلزات اساسی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» و «بقیه محصولات کانی غیرفلزی» قرار گرفته است.

نگارش شرکت  لَجوَر   سعید باقری    88923040

قوانین و مقررات محیط زیست

قانون هوای پاک
 
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396/5/11 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 83/40382 مورخ 1396/5/18 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
 

 تبصره 1 -در مناطقی که فاقد شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی می باشند واحدهای مشمول رده های ) 2 ( ، ) 8 ( ، ) 1 ) ، ) 3 ) و ) 0 ) می توانند با رعایت حداقل فواصل از مراکز و اماکن به شرح جدول پیوست شماره ) 2 ) در سایر مکانهای صنعتی تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر ) درخصوص رده های » 2 » و » 8 » خارج از محدوده شهر ( و روستا استقرار یابند . تبصره 2 -واحدهای کشاورزی مشمول رده های ) 2 ( ، ) 8 ( ، ) 1 ( ، ) 3 ) و ) 0 ) می توانند با رعایت فواصال باه شرح جدول پیوست شماره ) 2 ) در خارج از شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی و یا در داخل مجتمع های تخصصای و مجتمع های تولیدی کشاورزی مستقر شوند . رده 5 -محل پیشنهادی جهت استقرار واحدهای این رده در خارج از محدوده شهر و روستا با توجه به فرآیناد تولیاد ، توپوگرافی منطقه ، شرایط اقلیمی ، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست ، جهت بادهای غالب ، جهاات توساعه شاهری و سایر مالحظات زیست محیطی ، به صورت موردی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان به شرح جدول پیوست شماره ) 1 ) و براساس دستورالعملی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر مای گاردد ماورد بررسای کارشناسی و اعالم نظر قرار می گیرد . تبصره 8 -استقرار صنایع در اراضی مستعد کشاورزی منطبق با قوانین و مقررات ، مستلزم کسب موافقت وزارت جهااد کشاورزی می باش

منطقه بندی ایران برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی : براساس طرح کالبدی ملی و منطقه ای ایران موضوع مصوبه مورخ 23/12/1853 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ، کشور به ده منطقه به شرح جدول پیوست شماره ) 1 ) » پیوست تصویب نامه هیئت وزیران « تایید شده است تقسیم گردیده است . ماده 2 -واحدهای صنعتی و تولید به شرح زیر طبقه بندی می شوند : 1 -غذایی 2 -نساجی 8 -چرم 1 -سلو لزی 3 -فلزی 0 -کانی غیرفلزی 5 -شیمیایی 3 -دارویی 9 -برق و الکترونیک 12 -کشاورزی 11 -ماشین سازی 12 -نوین ) نانو و بیوتکنولوژی ( 18 -نفت و گاز و پتروشیمی 11 -بازیافت ماده 8 -صنایع براساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسایل زیست محیطی در گروههای ذکر شده در ماده ) 2 ) این تصویب نامه در رده هایی با مشخصات زیر قرار می گیرند : رده 1 -واحدهای این رده مجاز می باشند تا در کاربری های صنعتی یا کارگاهی داخل شهرها و روستاها یاا مکانهاای صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند . رده های 2 و 8 -واحدهای این رده ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و مکانهای صانعتی در خاارج از محادوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری ها به شرح جدول پیوست شماره ) 2 ) که به مهر » پیوست تصویب نامه هیئت وزیران « تایید شده است استقرار یابند . رده ها 1 و 3 و 0 -واحدهای این رده ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و یا مکانهای صنعتی مصوب تعیین شاده در خارج از حریم مصوب شهر و خارج از محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربر هاا باه شرح جدول پیوست شماره ) 2 ) استقرار یابند
 
تبصره:برخی از قوانین هوای پاک(ماده 11) در خصوص گواهی فعالیت صنعتی می باشد که بدلیل نداشتن مصوبه هیئت وزیران به رسمیت نمی شناسد و لذا جهت انتقال به شهرک های مصوب دولتی وخصوصی موافقت میدهد ولی کارت شناسایی کارگاه که با پروانه بهره برداری صنعی یکساان و دارای ارزش برابر تلقی میکند.
مطلب بعد در خصوص افزایش محصولات خط تولید حسب قانون استقرار ضوابط محیط زیست با خرید امتیاز مجوزهای قبلب اعم از پروانه بهره برداری،کارت شناسایی کارگاه،گواهی فعالیت صنعی،موافقت اصولی،اعلامیه تاسیس، و ابطال آن امکان افزایش در پروانه قبلی میسر می باشد .

 برخی از واحد های تولیدی غذایی که رده زیست محیطی آن در گروه نیمه آلوده و می بایست در شهرک های صنعتی مستقر شوند 

1301- واحد تولید آب میوه و کنستانت

1302-  واحد نانوایی صنعتی بیش از 3000 تن در سال

1303-  واحد تولید دوغ بدون گاز

1304-  واحد تولید کمپوت و کنسرو میوه و سبزیجات و انواع مربا

1305-  واحد تولید پتکین از پوست مرکبات

1306-   واحد تولید نشاسته ،گلوگز ، مالتوز ، لاکتوز ، لولز و سوربیتول

1307-   واحد نمک کوبی ( آسیاب نمک )

1308-   واحد صنعتی تولید سرکه

1309-  واحد تولید فرآورده های گوشتی با شستشووبدون کشتار(سوسیس و کالباس)

1310-  واحد ذرت خشک کنی همراه با تاسیسات انباروسیلو

1311-  واحد خشک کردن غلات

1312-  واحد تولید لیزین (اسیدهای آمینه)تا ضرفیت 6000تن در سال

1313-  واحد تولید پودر پنیر

1314-  واحد تغلیظ آب پنیر

1315-  واحد تولید لبنیات و شیر پاستوریزه تا 6000 تن در سال

1316-  واحد تولید و عمل آوری فرآورده های دریایی

1317-  واحد تولید قند مایع تا ظرفیت 6000تن در سال

1318-  واحد تولید آبلیمو و آبغوره

1319-  واحد تولید و بسته بندی و انجماد بال و پای مرغ و آلایش آن

 

برخی از واحد های صنعتی در گروه نساجی که در داخل شعاع 120 کیلومتری امکان فعالیت ندارند

2401- واحد رنگرزی گیاهی بیش از 1000 تن در سال

2402-  واحد تولید موکت و فرش ماشینی با رنگرزی

2403-  واحد تولید برزنت با زنگرزی

2404-  واحد پشم شویی

2405-  واحد ریسندگی و بافندگی با شستشو ، رنگرزی و چاپ و تکمیل

2406- واحد رنگرزی ، چاپ و تکمیل پارچه ( به صورت واحد مستقل )

2407-  واحد  پتو بافی با رنگرزی

2408-  واحد حوله بافی با رنگرزی

2409-  واحد تولید نخ کاموا با رنگرزی

2410-  واحد ریسندگی نخ آکرولیک با رنگرزی و استفاده از نخ آماده

2411-  واحد حلاجی و ریسندگی پشم بیش از 600 تن در سال

2412- واحد حلاجی و ریسندگی و تولید انواع نخ (مواد مصنوعی،ابریشمی ،پنبه)بیش از 600 تن

2413- واحد تولید پر بهداشتی

2414-  واحد تولید  کارخانجات پنبه پاک کنی

2415-  واحد تولید نوار بهداشتی و پوشک بچه

2416-  واحد تولید لایی و موکت

2417- واحد موکت بافی با رنگرزی

برخی واحد های تولیدی در گروه رده3 شیمیایی که در شهرک های صنعتی مستقرهستند

7301-      واحد تولید انواع چسب نئوپانی ( اوره فر آلدئید ) مایع و پودر

7302-      واحد تولید ابر و اسفنج و فوم

7303-   واحد تولید کلیه محصولات پلاستیکی ( لوله ،ورق،صفحه،کفپوش،مشمع،البسه و غیره)

7304-   واحد تولید قطعات با کالیت ( لوازم برقی و دسته نسوز لوازم خانگی )

7305-   واحد تولید محصولات فایبرگلاس

7306-   واحد تولید  ورق آکریلیک و مواد مشابه

7307-   واحد تولید تثبیت کننده و استابلیز و آنتی اکسیدانها

7308-   واحد تولید انواع گرانول پلی مری

7309-   واحد تولید پاک کننده های صنعتی ( فرمولاسیون )

7310-   واحد تولید داروهای ظهور و ثبوت فیملهای عکاسی ، لیتوگرافی و رادیولوژی

7311-   واحد تولید آمالگام نقره

7312-   واحد تولید نیترات نقره

7313-   واحد تولید مغز مداد

7314-   واحد تولید رسوب زداها

7315-   واحد تولید کوکونات دی اتانول آمین شامپو

7316-   واحد تولید کلیه محصولات لاتکس غیر از دستکش

7317-   واحد تولید کاندوم

7318-   واحد تولید بادکنک

7319-   واحد تولید شیشه شیر ، سرشیشه ، پستانک و غیره

7320-   واحد تولید مسواک ، یقه شور ، برس ، شانه پلاستیکی . غیره

7321-   واحد تولید مواد تعاونی ( کمکی ) و ساختمانی ریخته گری

7322-   واحد تولید ضد کف و تسهیل کننده سیلان (روان کننده )

7323-   واحد تولید اسپری کنتاک شور

7324-   واحد تولید اسپری تمیز کننده مبلها

7325-   واحد تولید ضد رسوب ها ، پلی فسفاتها و پلی آمید ها ( فرمولاسیون )

7326-   واحد تولید مواد جداکننده نفت از آب

7327-   INHIBITOR محافظت کننده آب بویلرها

7328-   واحد تولید امولسیفایرها

7329-    واحد تولید پودر کف آتش نشانی

7330-   واحد تولید خمیر آلومینیوم و برنز

7331-   واحد تولید سولفات آلومینیوم

7332-   واحد تولید آب باطری

7333-   واحد تولید آب ژاول

7334-   واحد تولید ترکیبات نیکل

7335-   واحد تولید ترکیبات روی ( کلر و غیره )

7336-   واحد تولید ترکیبات کلسیم و پتاسیم

7337-   واحد تولید ترکیبات مس

7338-    واحد تولید هارد نربرپایه کلرور آمونیوم ( چسب نئوپان )

7339-   واحد تولید زرین الکید و پلی استر ( سنتز )

7340-   واحد تولید گازهای طبی و صنعتی : اکسیژن ، ازت ، آرگون و گاز بیهوشی

7341-   واحد تولید آب رنگ

7342-   واحد تولید خودکار ، ماژیک ، خودنویس و غیره

7343-   واحد تولید مایع ترمز : اتیلن گلیکول ( ضد یخ )

7344-   واحد تولید فیلمهای عکاسی

7345-   واحد تولید استیلن و کپسول پرکن

واحد تولید سرنگ و شیشه سرم تزریقی و خون ، کیسه ادرار و سایر تجهیزات 

  نگارش شرکت حامی صنعت لَجوَر   سعید باقری  88923040

معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید


یکی از خدمات گروه حامی صنعت لجور ارائه دادن مشاوره های لازم درباره اخذ معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید می باشد.زیاد دیده می شود که صاحبان صنایع به دلیل آشنایی نداشتن  با قوانین و مقررات موضوعه، نسبت به واردات ماشین آلات خط تولید اقدام کرده اند ولی به دلایل متفاوت مثل مستعمل بودن ماشین آلات وارداتی، واردات به صورت قطعات مجزا و … و در یک کلام و خلاصه  به دلیل استفاده نکردن از مشاوره های صحیح از این معافیت ها بهره مند نشده اند.


گروه حامی صنعت لجور آمادگی دارد با ارائه مشاوره های لازم در این خصوص به صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی جهت بهره بردن از حداکثر معافیت های مقرر در قانون کمک نماید.


دستور العمل صدور مجوز معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید:


ماشين آلات توليدي ای كه با موافقت وزارت صنعت و معدن به وسیله واحدهاي توليدي صنعتي و معدني دارنده ي پروانه از وزارت صنايع وارد مي شود به تشخيص وزارت صنايع و معادن از پرداخت حقوق ورودي معاف می باشند . و زمانیکه ماشین آلات به مصرف های دیگرغیر از مصارف تعیین شده سازمان صنعت و معدن  برسند خلاف مقررات بوده و قاچاق می باشند.


تحقیق و بررسي درخواست هاي واصله درباره استفاده از معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید به غير از قطعات يدكي مي باشد.


ماشين آلات خط تولید و دست دوم شامل  استفاده از معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید نمی شوند.


ماشین آلات خط تولید و همچنین تجهیزات آنها شامل استفاده از معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید نمی شوند و تجاری حساب می شوند.


واحد هاي توليدي ای که  كارت شناسايي براي ماشين آلات وارداتي خود دارند برای جايگزين کردن به شرط بالا نبردن ظرفيت و یا منتقل کردن به شهرك صنعتي مصوب شامل اين فعاليت می شوند .


واحد هاي تولیدی ای که گواهي فعاليت صنعتي  دارند فقط بعد از منتقل کردن  به شهرك های صنعتي مصوب شامل اين فعاليت ها می شوند .


مدارك موردنياز برای صدور معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید:


-    تصوير جواز صنعتي
-     تصویر اعلاميه فروش ارز
-     تصوير ثبت سفارش یا همان پروفرماي اوليه که سیاهه اولیه می باشد.
-     تصوير بارنامه
-     تصوير قبض انبار گمرک
-    تصوير فاكتور خريد یا همان  اينويس
-    گرفتن وارائه کردن تعهد محضري
-    كاتالوگ ماشين آلات


حامی صنعت ارائه کننده مشاوره  اخذ معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید.

 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.